Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 30/20 - 20/11/20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 30/2020)

Καλείστε να συμμετάσχετε στη Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, στις 23 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019,και τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.20 τ. Α΄) και της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ. 20764/7.11.2020 (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ):

1) Αναπροσαρμογές ή μη των τελών του Δήμου Ρεθύμνης για το έτος 2021.

2) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2020.

3) Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Γ΄ Τριμήνου έτους 2020.

4) Προαιρετική μείωση τουλάχιστον 30% των μισθωμάτων για την περίοδο Σεπτέμβριος έως Δεκέμβριος 2020.

5) Έγκριση των υπ’ αριθμ. 186/2020 και 187/2020 Αποφάσεων του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ που αφορούν «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020».

6) Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων από πόρους του Τ.Π. & Δανείων» για τη χρηματοδότηση της πράξης «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο δίκτυο οδοφωτισμού Δήμου Ρεθύμνης».

7) Έγκριση κατάθεσης πρότασης στα πλαίσια του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης στο Δήμο Ρεθύμνης».

8) Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ».

9) Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Ρεθύμνης».

10) Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ».

11) Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς – παραχώρησης εδαφικής λωρίδας σε κοινή χρήση εντός του οικισμού Αγ. Μάρκου του Δήμου Ρεθύμνης.

12) Συγκρότηση Επιτροπής για την διενέργεια του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

13) Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών του Τμήματος Πληροφορικής για το έτος 2021 βάσει του Ν. 4412/16.

14) Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών του Τμήματος Πληροφορικής για το έτος 2021 βάσει του Ν. 4412/16.

15) Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2021 βάσει του Ν. 4412/2016.

16) Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2021 βάσει του Ν. 4412/2016.

17) Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών του Τμήματος Πληροφορικής για το έτος 2021 βάσει του Ν. 4412/2016.

18) Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών του Τμήματος Πληροφορικής του Δήμου Ρεθύμνης για το έτος 2021 βάσει του Ν. 4412/2016.

19) Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης - αξιολόγησης ενστάσεων για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών & γενικών υπηρεσιών για το έτος 2021 βάσει του Ν. 4412/2016.

20) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου διενέργειας του Δημόσιου Συνοπτικού Διαγωνισμού της προμήθειας «Εκτυπώσεις – Εκδόσεις - Βιβλιοδετήσεις».

21) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού 3 και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του Ανοικτού Διεθνή Δημόσιου Διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» στο πλαίσιο του ΕΠ ‘Κρήτη’ 2014-2020.

22) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης, τον καθορισμό και την έγκριση των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και την Συγκρότηση της Επιτροπής για την διενέργεια της Προμήθειας «Προμήθεια Σκυροδέματος».

23) Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΔΡΥΓΙΑΔΕ».

24) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικών 1, 2 & 3 και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων του Δήμου Ρεθύμνης».

25) Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ».

26) Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΩΝ».

27) Συγκρότηση Επιτροπής για την διενέργεια του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ (θέση Βίγλα)».

28) Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2017 ΙΙ».

29) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου διενέργειας του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙ».

30) Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ».

31) Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανέγερση 2ου Δημοτικού Σχολείου Ατσιποπούλου».

32) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ».

33) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΑΡΜΕΝΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ».

34) Λήψη απόφασης για τροποποίηση χρονοδιαγράμματος της μελέτης «Εκπόνηση μελετών για την χωροθέτηση καταδυτικού πάρκου στο Δήμο Ρεθύμνου».

35) Έγκριση παράτασης της υπ. αρ. 39572/17-12-2019 ενεργής σύμβασης για την υπηρεσία: «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

36) Απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αρ. 1524/13-10-2020 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής & έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής.

37) Έγκριση παράτασης της υπ. αρ. 28503/29-09-2020 ενεργής σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

38) Λήψη απόφασης έγκριση του Σχεδίου Τροποποίησης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) του υποέργου: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρεθύμνης».

39) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση Επιτροπής για την διενέργεια της φανερής, προφορικής και μειοδοτικής δημοπρασίας για την «Μίσθωση Ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Ρεθύμνου».

40) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ»

41) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΑΡΜΕΝΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ».

42) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)