19/09/14, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 30

Αριθμός Πρόσκλησης 30                                                     Άδελε, 19/09/2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη 

1.     Μοτάκης Γεώργιος
2.     Μπιρικάκης Εμμανουήλ
3.     Παπαδουράκης Αναστάσιος
4.     Σαμψών Στυλιανός
5.     Τσιομπίκας Γρηγόριος
6.     Βουρβαχάκης Σταύρος
7.     Μποτωνάκης Μποτώνης
8.     Νίνος Θεόδωρος

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.      Γραφείο Δημάρχου

2.      Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

α. Θεοδωράκης Βασίλειος
β. Λαχνιδάκης Δημήτριος
γ. Συριανόγλου Αναστάσιος

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

α. Μανουσογιάννης Μανούσος
β. Παλαφούτης Εμμανουήλ

3.      Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

4.      Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης


Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 24η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1) Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών  καταστάσεων οικονομικού έτους 2014 του Δήμου μας και έγκριση της σχετικής δαπάνης.

2) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2014.

3) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Ιουλίου 2014 έως και την 31η Ιουλίου 2014.

4) Δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Κρήτης σε δεύτερο βαθμό (κατόπιν των εφέσεων, που άσκησαν κατά της υπ.αρ. 631/2012 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Κρήτης) οι κκ. Δημήτριος Αρχοντάκης, τέως Δήμαρχος Ρεθύμνης και Ιωάννης Γυπαράκης, υπάλληλος του Δήμου Ρεθύμνης.

5) Ορισμός δικηγόρου του Δήμου μας, για την νομική στήριξη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Δυτικής Κρήτης.

6) Λήψη απόφασης για έγκριση του πρακτικού που αφορά τον έλεγχο και παραλαβή των παραδοτέων της 3ης φάσης του έργου «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ e-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση».

7) Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙ».

8) Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο: «διαμορφωση χωρου αθλοπαιδιων στην τοπικη κοινοτητα πηγης».

9) Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση της μελέτης: «Eκπόνηση μελέτης ειδικής οικολογικής αξιολόγησης & ανασύνταξη της ΜΠΕ για την εφαρμογή ήπιων μορφών παρεμβάσεων για την προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος, ανατολικά της Μαρίνας Ρεθύμνου».

10) Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή απόρριψης ένστασης επί του  πρακτικού διενέργειας της Α΄ φάσης του επαναληπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας».

11) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και κατακύρωσης της δημοπρασίας για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ  ΙΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

12) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και κατακύρωσης της δημοπρασίας για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΙ».

13)  Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

14)  Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης για την «Προμήθεια διαφόρων ειδών ΣΑΤΑ 2009-ΣΑΤΑ 2012-ΣΑΤΑ 2014», για την κάλυψη αναγκών  του Τμήματος Πρασίνου για το έτος 2014.

15) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης για την προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού για τον Δήμο Ρεθύμνης και για τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου και για την προμήθεια κτηνιατρικού υλικού για το Δημοτικό Κτηνιατρείο.

16)  Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και για τον καθορισμό και έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τον Δήμο Ρεθύμνης και για τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου καθώς και υγειονομικού, κτηνιατρικού υλικού για το Δημοτικό Κτηνιατρείο», με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 Σπανουδάκης Στυλιανός

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)