Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 03/2022 - 21/01/22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 3/2022)

 Καλείστε να συμμετάσχετε στη Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, στις 25 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ., για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019), τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄) και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158/14.01.2022 (ΦΕΚ 67/14.01.2022 τεύχος Β’):

 

1) Λήψη απόφασης για ορισμό διαχειριστή στις τραπεζικές συναλλαγές του Κληροδοτήματος «Στυλιανού Αναστασάκη» για την περίοδο 09.01.2022 - 31.12.2023.

2) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 159Α/2021 Απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ με θέμα «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021».

3) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 143/2021 Απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ με θέμα «ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022»».

4) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 8/2022 Απόφασης του ΔΣ της «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» (ΚΕΔΗΡ) με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022».

5) Λήψη απόφασης για Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2020».

6) Έγκρισης υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Ρεθύμνης».

7) Λήψη απόφασης για έγκριση συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ρεθύμνης και Κέντρου ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) για την πράξη με τίτλο «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Ρεθύμνης».

8) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ρεθύμνης στην πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για «100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030».

9) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ 2».

10) Συμμόρφωση με την υπ. αρ. 481/2021 Πράξη του ΣΤ’ Κλιμακίου του Ελ. Συνεδρίου, ακύρωση των υπ’ αριθμ. 506/2021 & 563/2021 Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση του Πρακτικού 8 του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνου και των Νομικών του Προσώπων».

11) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021 »

12) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού 3 και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού».

13) Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ».

14) Έγκριση κίνησης Υπηρεσιακού Οχήματος του Δήμου Ρεθύμνης εκτός ορίων Νομού.

15) Λήψη απόφασης έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για Υποθηκοφυλακείο (μεταγραφές συμβολαίων, πράξεων αναλογισμού, κτηματολογικά Αποσπάσματα κλπ).

16) Λήψη απόφασης για Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

17) Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΗΓΗΣ».

18) Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ».

19) Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια Τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ρεθύμνου».

20) Λήψη απόφασης περί αποδοχής της με αριθμ. 178/2021 τελεσίδικης και αμετάκλητης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Χανίων.

21) Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα Φεβρουαρίου 2019 (Δ.Ε. Λαππαίων)».

22) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ».

23) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου: «ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 2019».

24) Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2019».

25) Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ».

26) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Βιοκλιματική Ανάπλαση κεντρικών συνδετήριων πόλης Ρεθύμνου».

27) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΛΩΝΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΙΣΣΙΡΙΩΝ».

28) Λήψη απόφασης για ορισμό ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2021 του καταργημένου ΝΠΔΔ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία» του Δήμου Ρεθύμνης.

29) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙA ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ».

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Γιώργης Χ. Μαρινάκης
Δήμαρχος Ρεθύμνης

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)