Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 3/2021 - 25/01/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 3/2021)

Καλείστε να συμμετάσχετε στη Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, στις 26 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019, τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.20 τ. Α΄) και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 3060/16.01.2021 (Β΄89):

1) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Νοεμβρίου 2020 έως και την 30η Νοεμβρίου 2020.

2) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Δεκεμβρίου 2020 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

3) Πρόσληψη προσωπικού στον Δήμο Ρεθύμνης, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με δυνατότητα χρονικής διάρκειας, από την υπογραφή της σύμβασης έως 05/07/2021, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

4) Έγκριση κίνησης Υπηρεσιακών Οχημάτων του Δήμου Ρεθύμνης εκτός ορίων Νομού.

5) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικών και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και Ειδών Ατομικής Προστασίας για τους Δικαιούχους Εργαζομένους των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης».

6) Έγκριση της αποζημίωσης της δαπάνης μετακίνησης Δημοτικού Συμβούλου και Προέδρου της Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρεθύμνης, στην Αθήνα.

7) Έγκριση παράτασης της υπ. αρ. 26631/14-09-2020 ενεργής σύμβασης για την προμήθεια: «Destinations – Προμήθεια Εξοπλισμού κινητικότητας και προσβασιμότητας Δήμου Ρεθύμνης» για την ΟΜΑΔΑ 4: «Προμήθεια και τοποθέτηση θερμοπλαστικών διαβάσεων».

8) Έγκριση κατάθεσης πρότασης στα πλαίσια του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για την πράξη με τίτλο «Προσεισμικός έλεγχος σχολικών κτιρίων Δήμου Ρεθύμνης».

9) Έγκριση κατάθεσης πρότασης στα πλαίσια του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για την πράξη με τίτλο «Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων-δεικτών στο Δήμο Ρεθύμνης».

10) Έγκριση κατάθεσης πρότασης στα πλαίσια του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για την πράξη με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ Δήμου Ρεθυμνης».

11) Έγκριση κατάθεσης πρότασης στα πλαίσια του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για την πράξη με τίτλο «Ανάπτυξη και αναβάθμιση νέων και υφιστάμενων εφαρμογών έξυπνης πόλης στο Δήμο Ρεθύμνης».

12) Αποδοχή έγκρισης όρων χρηματοδότησης του έργου «Βιοκλιματική Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων συγκροτήματος εργατικών κατοικιών στην περιοχή Σαρακήνα» από το Πράσινο Ταμείο.

13) Έγκριση κατάθεσης πρότασης στα πλαίσια του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για την πράξη με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων και Γωνιές Ανακύκλωσης Δήμου Ρεθύμνης».

14) Έγκριση κατάθεσης πρότασης στα πλαίσια του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για την πράξη με τίτλο «Παρεμβάσεις Αστικής Αναζωογόνησης στην περιοχή τεσσάρων Μαρτύρων».

15) Έγκριση κατάθεσης πρότασης στα πλαίσια του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για την πράξη με τίτλο «Ανέγερση δημοτικού σχολείου Ρουσσοσπιτίου».

16) Έγκριση κατάθεσης πρότασης στα πλαίσια του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για την πράξη με τίτλο «Ανακατασκευή κτιρίου ΚΕΓΕ και μετατροπή του σε ειδικό σχολείο».

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)