06/02/20, Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 3/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(Αύξων αριθμός 3/2020)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 10η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019):

1) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 410/2019 Απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης περί «Έγκρισης οικονομικών καταστάσεων χρήσης οικονομικού έτους 2018».

2) Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Δ΄ Τριμήνου έτους 2019.

3) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2020.

4) Λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση της Επιτροπής για την διενέργεια του Συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΗΓΗΣ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

5) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης, τον καθορισμό και έγκριση των όρων και την Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ».

6) Λήψη απόφασης για αποδοχή της επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

7) Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

8) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2018».

9) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση διαμόρφωση παρόδιων χώρων κατά μήκος της οδού Αποστολάκη του Δήμου Ρεθύμνης (Τμήμα 2)».

10) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης, τον καθορισμό και έγκριση των όρων και την Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης Δημαρχείου Ρεθύμνης».

11) Λήψη απόφασης έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για την προμήθεια γραμματοσήμων για την αλληλογραφία του Δήμου Ρεθύμνης.

12) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» στον προσωρινό ανάδοχο.

13) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΑΡΜΕΝΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ».

14) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης, τον καθορισμό και έγκριση των όρων και την Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης στο 1ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου».

15) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης, τον καθορισμό και την έγκριση των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και την Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του δημόσιου διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της Προμήθειας «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας – Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης και των Νομικών του Προσώπων» για τα έτη 2020-2021».

16) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης, τον καθορισμό και έγκριση των όρων και την Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2019».

17) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση χρήσης ακινήτου.

18) Έγκριση και εξειδίκευση δαπάνης για την πραγματοποίηση των Αθλητικών Εκδηλώσεων του Δήμου Ρεθύμνης, μέσα στο έτος 2020.

19) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης, τον καθορισμό και την έγκριση των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και την Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού της Προμήθειας «Προμήθεια Ασφαλτομίγματος ζεστής και ψυχρής ασφάλτου 2019».

20) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης, τον καθορισμό και την έγκριση των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και την Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του δημόσιου διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της Προμήθειας «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ».

21) Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 222/2019 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου.

22) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποκατάσταση ζημιάς σε Ι.Χ. ιδιώτη.

23) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Επεκτάσεις-Εργασίες σε δίκτυα ηλεκτροφωτισμού».

24) Ανάκληση πράξης βεβαίωσης παράβασης της Ομάδας Ελέγχου Δήμου Ρεθύμνης.

25) Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημόσιας σύμβασης της προμήθειας «Προμήθεια Γάλακτος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό του Δήμου – Αναλωσίμων για τις Ανάγκες Εστίασης των Νομικών Προσώπων – Τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου και Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου», για τις ΟΜΑΔΕΣ 1, 29 και 30.

26) Λήψη απόφασης έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για Υποθηκοφυλακείο (μεταγραφές συμβολαίων, πράξεων αναλογισμού, κτηματολογικά Αποσπάσματα κλπ).

27) Έγκριση της αποζημίωσης της δαπάνης μετακίνησης του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Ρεθύμνης, αρμόδιου σε θέματα Αθλητισμού, στην Αθήνα.

28) Έγκριση και εξειδίκευση δαπάνης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Κυκλοφοριακή σύνδεση της Νέας Εθνικής Οδού 90, στη θέση Αρσανείου Γυμνασίου- Λυκείου Σταυρωμένου».

29) Έγκριση του 1ου ΠΚΤΝΜΕ και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ».

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)