30/01/17, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 3

Αριθμός Πρόσκλησης 3                                                    Άδελε, 27/01/2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)


Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 31η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1) Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης για την Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών μέσων Δήμου Ρεθύμνης.

2) Ψήφιση πιστώσεων για οφειλόμενα παραστατικά προηγούμενων ετών.

3) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2017.

4) Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2017 που αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου

5) Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.241,68 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Απομαγνητοφώνηση και βιβλιοδεσία πρακτικών Δ.Σ.».

6) Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.215,52 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μηχανών γραφείου».

7) Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.452,08 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Τεχνική Υποστήριξη δικτύων και Υλικοτεχνικής Υποδομής».

8) Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.215,20 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Μίσθωση χημικής τουαλέτας στο πάρκινγκ 4ων Μαρτύρων».

9) Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.145,38 € για την διενέργεια της προμήθειας «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού».

10) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 1.216.853,33 € για την πληρωμή της εργασίας «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ», έτους 2017.

11) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 416.859,46 € για την πληρωμή της εργασίας «ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», έτους 2017.

12) Ψηφίσεις πιστώσεων για την εκτέλεση έργων και προμηθειών.

13) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

14) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση χρήσης ακινήτου και ψήφιση πίστωσης.

15) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 12/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης.

16) Ψήφιση πίστωσης ποσού 20.910,00 € για την Διενέργεια της Υπηρεσίας «Υποστήριξη από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή για έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων οικον. έτους 2015»

17) Ψήφιση πίστωσης ποσού 434,00 € για την διενέργεια της Υπηρεσίας «Ασφάλιση δύο (2) νέων απορριμματοφόρων».

18) Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για την πληρωμή της σύνδεσης GPS INTERNET για τις ανάγκες εργασιών συντήρησης των συστημάτων πληροφορικής του Δήμου.

19) Ψήφιση πίστωσης ποσού 200,00 € για την πληρωμή της συνδρομής της κάρτας GPS για το έτος 2017 (παλαιά σύνδεση).

20) Ψήφιση πίστωσης ποσού 200,00 € για την πληρωμή της συνδρομής INTERNET, για την λειτουργία του Τεχνικού Οργάνου GPS της Τεχνικής Υπηρεσίας για το έτος 2017.

21) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Νοεμβρίου 2016 έως και την 30η Νοεμβρίου 2016.

22) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Δεκεμβρίου 2016 έως και την 30η Δεκεμβρίου 2016.

23) Λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 123.870,00 € για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (70.503,85 € και 53.366,15 € αντιστοίχως).

24) Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς δένδρων και θάμνων στον Δήμο Ρεθύμνης,

25) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης, για τον καθορισμό και την έγκριση των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών της Υπηρεσίας «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» και συγκρότηση της Επιτροπής.

26) Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 250.000,00 € για την υπηρεσία «DESTINATIONS ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ».

27) Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμό 114/2014 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης.

28) Λήψη απόφασης για παραίτηση από την με αριθμ. κατάθεσης 50/2015 Αίτησης αναστολής του Δήμου Ρεθύμνης, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου.

29) Ορισμός δικηγόρου για έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου για το δημοτικό ακίνητο στο Γεράνι Ρεθύμνου.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)