19/01/16, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 3

Αριθμός Πρόσκλησης 3                                                             Άδελε, 18/01/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη
1. Μποτονάκης Μποτόνης
2. Μοτάκης Γεώργιος
3. Μπιρικάκης Εμμανουήλ
4. Παπαδουράκης Αναστάσιος
5. Σαμψών Στυλιανός
6. Τσιομπίκας Γρηγόριος
7. Βουρβαχάκης Σταύρος
8. Νίνος Θεόδωρος

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 22α του μηνός Ιανουαρίου έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1) Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».

2) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης της Προμήθειας «Ανταλλακτικά-Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» Έτους 2016 για τα Οχήματα-Μηχανήματα του Δήμου Ρεθύμνης.

3) Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για αμοιβή δικαστικών επιμελητών.

4) Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για αμοιβή συμβολαιογράφων.

5) Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για αμοιβή δικηγόρων.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)