29/01/15, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 3

Αριθμός Πρόσκλησης 3                                               Άδελε, 29/01/2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

ΠΡΟΣ: 

 

Τακτικά μέλη 

1.     Μοτάκης Γεώργιος
2.     Μπιρικάκης Εμμανουήλ
3.     Παπαδουράκης Αναστάσιος
4.     Σαμψών Στυλιανός
5.     Τσιομπίκας Γρηγόριος
6.     Βουρβαχάκης Σταύρος
7.     Μποτωνάκης Μποτώνης
8.     Νίνος Θεόδωρος

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.      Γραφείο Δημάρχου

2.      Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

α. Θεοδωράκης Βασίλειος
β. Λαχνιδάκης Δημήτριος
γ. Συριανόγλου Αναστάσιος

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

α. Μανουσογιάννης Μανούσος
β. Παλαφούτης Εμμανουήλ

3.      Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

4.      Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 2α του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Προέλεγχος οικονομικής διαχείρισης – οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2014 του Δήμου Ρεθύμνης και σύνταξη έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

2) Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Δ΄ Τριμήνου έτους 2014

3) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης του ποσού των 85.055,15 € στην εταιρεία ΑΜΑΡΙ ΑΕ ΟΤΑ  για την εκτέλεση του έργου  της  εναπόθεσης και της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων του Καλλικρατικού Δήμου Ρεθύμνης.

4) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2015.

5) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.763,80 € για την μίσθωση χημικής τουαλέτας.

6) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 293.033,62 Ευρώ για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ»

7) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 449.665,33 Ευρώ για το έργο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ».

8) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 26.852,98 Ευρώ για το έργο: «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ – ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΦΟΡΤΕΤΖΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ».

9) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 3.504,64 Ευρώ για το έργο: «Αρχιτεκτονική μελέτη του έργου : Ανοικτό Μουσείο Επαυξημένης Πραγματικότητας».

10) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 17.650,00 € για την πράξη «Επισκευή παλαιού Δημοτικού Σχολείου Χρωμοναστηρίου Δ. Ρεθύμνης και μετατροπή του σε Πολιτιστικό Κέντρο. Υποέργο 2: Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού» 

11) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 4.962,07 € για την «Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου: Κατασκευή Γυμνασίου – Λυκείου Ατσιποπούλου Δήμου Ρεθύμνης στη θέση Παναγιάς Ελιές»

12) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Δεκεμβρίου 2014 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2014.

13) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 2.094.484,48 Ευρώ για την πληρωμή του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ».

14) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 729.742,45 Ευρώ για την πληρωμή του έργου: ΥΠΟΕΡΓΟ 2 “ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε.Η.” της πράξης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΥΤΣΟΛΙΔΙ».

15) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 15.171,49 Ευρώ  για την πληρωμή του έργου «ΔΡΟΜΟΙ ΜΑΣΤΑΜΠΑ – ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΙΙ».

16) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 41.657,77 Ευρώ  για την πληρωμή του έργου «Ανάπλαση, διαμόρφωση παροδίων χώρων κατά μήκος της παλαιάς εθνικής οδού. Οργάνωση αστικής τουριστικής υποδομής του Δήμου Ρεθύμνης (τμήμα από οδό Ε. Δασκαλάκη έως συμβολή της ΠΕΟ με επαρχιακή οδό προς Αρκάδι)»

17) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 42.072,20 Ευρώ για το έργο: «Επισκευή παλαιού Δημοτικού Σχολείου Χρομοναστηρίου Δήμου Ρεθύμνου και μετατροπή του σε Πολιτιστικό Κέντρο».

18) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 179.608,43 Ευρώ για το έργο: «Ανέγερση Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας».

19) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 128.351,89 Ευρώ για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

20) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 1.506.030,03 Ευρώ για το έργο: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ (ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ)».

21) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 22.800,00 Ευρώ για την «Τεχνική Βοήθεια Δ. Ρεθύμνης 2013».

22) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 65.000,00 Ευρώ για την πληρωμή της με αρ. πρωτ. 27584/15-11-2012 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΡ με τίτλο: “Λειτουργία του βιολογικού στραγγιδίων του πρώην ΧΥΤΑ Μαρουλά”.

23) Λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 487.636,29 €  για το Έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ  ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. ΟΔΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ ΚΡΙΑΡΗ)».

24) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 17.650,00 € για την πράξη «Επισκευή παλαιού Δημοτικού Σχολείου Χρωμοναστηρίου Δ. Ρεθύμνης και μετατροπή του σε Πολιτιστικό Κέντρο. Υποέργο 2: Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού» 

25) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 4.962,07 € για την «Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου: Κατασκευή Γυμνασίου – Λυκείου Ατσιποπούλου Δήμου Ρεθύμνης στη θέση Παναγιάς Ελιές».

26) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 69.955,41€ για την εκτέλεση του  έργου      «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014».           

27) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 30.641,16€ για την εκτέλεση του  έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013».     

28)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 4.369,86€ για την εκτέλεση του  έργου «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ. Εργασίες προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στην δημοτική πινακοθήκη Κανακάκη».     

29) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 65.944,85€ για την εκτέλεση του  έργου  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΙΝΕ – ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ».    

30) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 130.128,36€ για την εκτέλεση του  έργου    «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΣΩΝ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

31) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 2.450.870,58 Ευρώ για την πληρωμή του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΥΤΣΟΛΙΔΙ»

32) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

33) Ψήφιση πιστώσεων για οφειλόμενα παραστατικά προηγούμενων ετών.

34) Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης 112.418,44 €  για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (73.586,43  και  38.832,01 αντιστοίχως).

35) Έγκριση εκτέλεσης της δικαστικής απόφασης 61/2014 του Μονομελούς Εφετείου Ρεθύμνου και ψήφισης πίστωσης.

36) Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, διάθεση πίστωσης & ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για ένταλμα προπληρωμής, για Υποθηκοφυλάκειο (μεταγραφές συμβολαίων, πράξεων αναλογισμού, κτηματολογικά αποσπάσματα κλπ.).

37) Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, διάθεση πίστωσης & ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για ένταλμα προπληρωμής, για «Αμοιβή Ελεγκτών Δόμησης».

38) Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.083,91€ για την προμήθεια υλικών για την συντήρηση των συστημάτων ποτίσματος για τους χλοοτάπητες γηπέδων του Δήμου Ρεθύμνης.

39) Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.143,90 € για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για το γήπεδο Γάλλου.

40) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 79,95 € για την επισκευή και συντήρηση κλιματιστικού.

41) Ψήφιση πίστωσης ποσού 39.978,88 € για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

42) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός και έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

43) Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.095,72 € για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ»

44) Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.733,05 € για την προμήθεια «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ»

45) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός και έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ».

46) Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.138,75 € για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»

47) ΨΗΦΙΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (Εισηγήσεις από το Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης).

48) Ψήφιση πίστωσης ποσού 25.314,02 € για την προμήθεια «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ».

49) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού, κατακύρωση του αποτελέσματος και ψήφιση πίστωσης του έργου:«ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ»

50) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και για τον καθορισμό και έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

51) Ορισμός δικηγόρου για την νομική στήριξη του κ. Εμμανουήλ Κλάδου, Δημοτικού Υπαλλήλου Ρεθύμνης, ενώπιον του Αρείου Πάγου.

52) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 2.863,19 € για την προμήθεια υδραυλικών ειδών, υλικών και εξαρτημάτων για την συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ρεθύμνης.

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 Σπανουδάκης Στυλιανός

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)