26/10/17, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμός Πρόσκλησης 29                                          Άδελε, 26/10/2017

 

 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου, την 27η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2017, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10.00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1) Εξέταση Προδικαστικής Προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. 666/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης με θέμα «Λήψη απόφασης έκπτωσης αναδόχου, κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του και ανάθεση στον αμέσως επόμενο προσωρινό μειοδότη του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016».

Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, διότι το θέμα αφορά Προδικαστική Προσφυγή, η οποία κατατέθηκε στις 19/10/2017 στο Δήμο μας και έχει προθεσμία το διάστημα δέκα (10) ημερών, προκειμένου η Οικονομική Επιτροπή να την εξετάσει και να αποφασίσει ανάλογα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)