Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 29/2020 - 03/11/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 29/2020)

ΚΑΛΕΙΣΤΕ να συμμετάσχετε στην Έκτακτη και Κατεπείγουσα Συνεδρίαση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 184 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019), την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Α’/11.03.2020) και την αριθμ. Εγκυκλίου 163/33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 3 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ. και λήξη την 11:00 π.μ., για την λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της Ημερησίας Διάταξης:

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2020.

Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, διότι έχει προκύψει ένα θέμα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για το οποίο είναι αναγκαία η λήψη απόφασης. Θα πρέπει να ενισχυθεί ο Κ.Α μισθοδοσίας, να εκδοθεί το ένταλμα και να σταλεί άμεσα στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής, ώστε να γίνει η πληρωμή. Για την αποστολή του αρχείου της Ε.Α.Π. υπάρχει προθεσμία μέχρι τις 4/11/2020. Το ποσό ενίσχυσης του Κ.Α. θα καλύψει την μισθοδοσία μέχρι τέλος του έτους.

Παρακαλούμε, όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας με αποστολή e-mail στο xenikaki@rethymno.gr (Γραμματεία Οικ. Επιτροπής) με ταυτόχρονη κοινοποίηση και στο e-mail: stelspan@gmail.com (Προέδρου Οικ. Επιτροπής κ. Σπανουδάκη Στυλιανού), κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, καθώς επίσης και για τις απόψεις σας επί των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας.

Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την παραπάνω ώρα θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)