30/09/16, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 29

Αριθμός Πρόσκλησης 29                                                   Άδελε, 30/09/2016

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 5η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1) Λήψη απόφασης για ανατροπή ΠΑΥ και ανάκληση της υπ’ αριθμ. 539/2016 (σε ορθή επανάληψη) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης.

2) Έγκριση συμμετοχής δύο (2) ατόμων του Γραφείου Προμηθειών & Αποθήκης της Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρεθύμνης, σε διήμερο σεμινάριο με θέμα «Προμήθειες φορέων γενικής κυβέρνησης σύμφωνα με το ν. 4412 /2016 – Ανάλυση κυριότερων σημείων», έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης.

3) Έγκριση συμμετοχής δέκα (10) ατόμων της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ρεθύμνης, σε σεμινάριο με θέμα «Ο νέος νόμος Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του ν. 4412 /2016», έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης.

4) Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2016 που αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

5) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 412,00 € για την προμήθεια υδραυλικών ειδών στα αποδυτήρια του γηπέδου Γερανίου, στο Δήμο Ρεθύμνης.

6) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 1.197,71 € για «Υλικά συντήρησης κι Επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Υδραυλικά)» στο Δήμο Ρεθύμνης.

7) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 216,00 € για «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου» στο Δήμο Ρεθύμνης.

8) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

9) Ψήφιση πίστωσης ποσού 19.200,00 € για Επεκτάσεις - Εργασίες σε δίκτυα Ηλεκτροφωτισμού.

10) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 15.000,00 € για την «Προμήθεια παγκακιών για το παραλιακό μέτωπο» στο Δήμο Ρεθύμνης.

11) Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, διάθεση πίστωσης & ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για ένταλμα προπληρωμής, για «Αμοιβή Ελεγκτών Δόμησης».

12) Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2016 του Κληροδοτήματος Στυλιανού Αναστασάκη, κατόπιν αναμόρφωσης, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών, Τμήμα Εποπτείας.

13) Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2016 για την «Απόκτηση και Διαμόρφωση ελεύθερων χώρων στις πόλεις».

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

  

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)