12/11/15, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 29

Αριθμός Πρόσκλησης 29                                                             Άδελε, 12/11/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη
1. Μποτονάκης Μποτόνης
2. Μοτάκης Γεώργιος
3. Μπιρικάκης Εμμανουήλ
4. Παπαδουράκης Αναστάσιος
5. Σαμψών Στυλιανός
6. Τσιομπίκας Γρηγόριος
7. Βουρβαχάκης Σταύρος
8. Νίνος Θεόδωρος


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Δημάρχου
2. Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας
    α. Θεοδωράκης Βασίλειος
    β. Λαχνιδάκης Δημήτριος
    γ. Συριανόγλου Αναστάσιος

    Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας
    α. Μανουσογιάννης Μανούσος
    β. Παλαφούτης Εμμανουήλ
3. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
4. Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης
5. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 16η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2015, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1) Σχέδιο Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης οικ. Έτους 2016 – Αναγκαίες ή μη προσαρμογές με βάση τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α

2) Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Ρεθύμνης, για το έτος 2016.

3) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2015

4) Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2015 που αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

5) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

6) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΡΘΙΟΥ».

7) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ».

8) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

9) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 72.132,98 € για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

10) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 24.000,00 € για την εκτέλεση της εργασίας: «Αποκαταστάσεις δρόμων από ακραία καιρικά φαινόμενα».

11) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 12.300,00 € για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση περιβάλλοντας χώρου κτιρίου Στρατώνας στον Αγ. Κωνσταντίνο».

12) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης, της απευθείας ανάθεση του έργου «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ» και ψήφιση πίστωσης.

13) Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 84/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου.

14) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 472,60 € για την προμήθεια υδραυλικών ειδών, υλικών και εξαρτημάτων για την συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων Δήμου Ρεθύμνης.

15) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 738,00 € για την «ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ».

16) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και έγκριση των όρων διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ» και συγκρότηση της Επιτροπής.

17) Λήψη απόφασης για ανατροπή της Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 588/2015 και μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 262/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

18) Λήψη απόφασης για ανατροπή της Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 226/2015 και μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 54/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

19) Λήψη απόφασης για ανατροπή της Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 531/2015 και μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 268/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Σπανουδάκης Στυλιανός

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)