Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 28/2021 - 03/09/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 28/2021)

Καλείστε να συμμετάσχετε στη Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, στις 7 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:00 μ.μ., για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019), τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄) και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 52666/27.08.2021 (ΦΕΚ Β' 3958):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2021.

2) Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Β΄ Τριμήνου έτους 2021.

3) Έγκριση των υπ’ αριθμ. 88/2021 & 89/2021 Αποφάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ με θέμα «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021».

4) Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση Επιτροπής εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού».

5) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΑΣΤΕΡΙ».

6) Μείωση των τελών χρήσης ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ).

7) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρεθύμνης και Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με θέμα «Ανάπτυξη, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία του «Συστήματος Επίβλεψης Καταγραφής Περιβαλλοντικού Θορύβου στο Ρέθυμνο»».

8) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικών 1 & 2 και ανάδειξη Προσωρινών Αναδόχων διενέργειας του Δημόσιου, Διεθνή, Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της προμήθειας «Ανταλλακτικά-Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων».

9) Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙ ».

10) Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνου.

11) Απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αρ. 0873Α/24-06-2021 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής & έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής.

12) Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ 2020».

13) Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς – παραχώρησης εδαφικής λωρίδας σε κοινή χρήση στη θέση «Σγουρί» εντός του οικισμού Πηγής της Κοινότητας Πηγής του Δήμου Ρεθύμνης.

14) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον Οριστικό Ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων για το Δήμο Ρεθύμνης».

15) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)