Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 28/2020 - 03/11/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 28/2020)

Καλείστε να προσέλθετε στη (κεκλεισμένων των θυρών) τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 6η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2020.

2) Έγκριση της υπ’ αρ. 133/2020 Απόφασης του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» περί έγκρισης Απολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος) χρήσεως 2018.

3) Έγκριση της υπ’ αρ. 134/2020 Απόφασης του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» περί έγκρισης Απολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος) χρήσεως 2019.

4) Έγκριση των υπ’ αριθμ. 176/2020 και 177/2020 Αποφάσεων του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ που αφορούν «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020»

5) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 183/2020 Απόφασης του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ που αφορά «Διαγραφή οφειλών τροφείων κατά το σχολικό έτος 2020-2021».

6) Έγκριση Αποφάσεων του Δ.Σ. της «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» (ΚΕΔΗΡ) περί έγκρισης Απολογισμών και Ισολογισμού έναρξης και Οικονομικών Καταστάσεων των ετών 2011-2019.

7) Χορήγηση παράτασης εργασιών του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων 2019».

8) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Ατσιποπούλου».

9) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΒΟΑΚ ΡΕΘΥΜΝΟ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ».

10) Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Τ.Κ. ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ».

11) Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017».

12) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού 2 και Μερική Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 275/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Ανοικτού Διεθνή Δημόσιου Διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» στο πλαίσιο του ΕΠ ‘Κρήτη’ 2014-2020».

13) Έγκριση της αποζημίωσης δαπάνης έκτακτης μετακίνησης εκτός έδρας του Δημοτικού Συμβούλου και Προέδρου της Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ρεθύμνης.

14) Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκριση των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών, έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

15) Χορήγηση παράτασης εργασιών του έργου: «Βελτιωτικές παρεμβάσεις στο γήπεδο Τ.Κ. Αμνάτου».

16) Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Τ.Κ. ΑΜΝΑΤΟΥ».

17) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 301/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας για την σύναψη Διαβαθμιδικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κρήτης για την μελέτη και επίβλεψη του έργου: «Σχεδιασμός πυροπροστασίας περιαστικού δάσους πόλης Ρεθύμνου και Εφαρμογή ολοκληρωμένων μέτρων πυροπροστασίας στο φαράγγι των Μύλων».

18) Λήψη απόφασης για την Έγκριση παράτασης λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρεθύμνης και την έγκριση του Σχεδίου Τροποποίησης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) του υποέργου: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρεθύμνης».

19) Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκριση των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών, έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης εκτέλεσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ (θέση Βίγλα)».

20) Διαγραφή ποσών κρατήσεων από το Μ.Τ.Π.Υ λόγω μη επιστροφής.

21) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων.

Σημειώνεται ότι η Οικονομική Επιτροπή θα συνεδριάσει δια ζώσης, αλλά κεκλεισμένων των θυρών, βάσει της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Α’/11.03.2020) και την αριθμ. Εγκυκλίου 163/33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)