13/10/17, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 28

Αριθμός Πρόσκλησης 28                                               Άδελε, 13/10/2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 18η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1) Σύνταξη Σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης για το οικ. έτος 2018.

2) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2017.

3) Λήψη απόφασης για ανατροπή της ΠΑΥ 365/2017 και ανάκληση της υπ’ αριθμ. 182/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά την ψήφιση πίστωσης.

4) Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2017 που αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

5) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση εκ νέου των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Διενέργεια της Προμήθειας «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και Ειδών Ατομικής Προστασίας για τους Δικαιούχους Εργαζομένους των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης» για το έτος 2017.

6) Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος και Έγκριση Πραγματοποίησης Δαπάνης για την Διενέργεια της Υπηρεσίας «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» για τα έτη 2018-2019.

7) Εξέταση Προδικαστικής Προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. 601/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

8) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και ανάδειξη οριστικού Αναδόχου διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού της Προμήθειας «Εκτυπώσεις Εκδόσεις Βιβλιοδεσίες».

9) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό μέγιστου ορίου πρώτης προσφοράς για τον μειοδοτικό διαγωνισμό μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Εθελοντικού Ιατρείου κοινωνικής αλληλεγγύης.

10) Απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθμ. 1137Α΄/2017 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής και έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής.

11) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφισης πίστωσης ποσού 15.000,00 € για την διενέργεια της προμήθειας «Προμήθεια Επίπλων».

12) Ψήφιση πίστωσης για την εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης δημοτικών κτιρίων κλπ. για το έτος 2017.

13) Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για «Εναπόθεση και υγειονομική ταφή των απορριμμάτων του Δήμου Ρεθύμνης» ετών 2018 και 2019.

14) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 207,20 € ως «αχρεωστήτως εισπραχθέντα».

15) Λήψη απόφασης για ανατροπή της ΠΑΥ 422/2017 και ανάκληση της υπ’ αριθμ. 242/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά την ψήφιση πίστωσης

16) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 170.000,00€ για την πράξη «Προμήθεια συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων Δ. Ρεθύμνης».

17) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 18.600,00€ για την πράξη «Προμήθεια σταθμών φόρτισης δύο ηλεκτρικών αυτοκινήτων».

18) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00€ για την πράξη «Συμπληρωματική καταγραφή για τη βελτιστοποίηση μέτρηση και εξοικονόμηση ενέργειας Δημοτικού Φωτισμού» .

19) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 18.600,00€ για την πράξη «Διερεύνηση περιβαλλοντικά φιλικών μεθόδων προστασίας ακτών Ρεθύμνου»

20) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 12.090,00€ για την πράξη «Εξοπλισμός προσβασιμότητας στους φωτεινούς σηματοδότες».

21) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

22) Έγκριση εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Υπαλλήλων του Δήμου που μετακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση Υπηρεσίας.

23) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 9.000,00€ για την πράξη «Υπηρεσίες εξειδικευμένου εξωτερικού ελέγχου του έργου(castwater)»

24) Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, ψήφιση πίστωσης & ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για ένταλμα προπληρωμής.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)