16/09/16, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 28

Αριθμός Πρόσκλησης 28

Άδελε, 15/09/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη

1. Μποτονάκης Μποτόνης

2. Μοτάκης Γεώργιος

3. Θεοδωράκης Βασίλειος

4. Παπαδουράκης Αναστάσιος

5. Σαμψών Στυλιανός

6. Τσιομπίκας Γρηγόριος

7. Βουρβαχάκης Σταύρος

8. Νίνος Θεόδωρος

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Δημάρχου

2. Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

α. Λαχνιδάκης Δημήτριος

β. Συριανόγλου Αναστάσιος

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

α. Μανουσογιάννης Μανούσος

β. Παλαφούτης Εμμανουήλ

3. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

4. Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

5. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 19η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2016, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2016.

2) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Αυγούστου 2016 έως και την 31η Αυγούστου 2016.

3) Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη πρόσθετων λόγων έφεσης κατά των οριστικών Αποφάσεων 11/2010 και 62/2007 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου.

4) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 15.777,42 € για την απόδοση του ποσού στην ΚΕΔΗΡ για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού των ΚΗΦΗ & ΚΕΔΗΦ.

5) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000,00 € για την «Λειτουργία βιολογικού στραγγιδίων στον Μαρουλά».

6) Απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθμ. 1005 Α΄/2016 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής και έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής.

7) Παράταση προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής με αριθμ. 741Α΄/17-6-2016 που αφορά δαπάνες για «Μεταφορές Οχημάτων».

8) Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 49.900,00 € για την Συντήρηση και Επισκευή μεταφορικών μέσων του Δήμου Ρεθύμνης.

9) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 419,99 € για «Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών που δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις πιο πάνω τάξεις» στο Δήμο Ρεθύμνης.

10) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Δημοτικού Σχολείου Ρουσσοσπιτίου (Επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων).

11) Έγκριση συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο, έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης για εκπαίδευση υπαλλήλων.

12) Λήψη απόφασης για ψήφιση πρόσθετης πίστωσης ποσού 10,00 € για την προμήθεια «Προμήθεια αυτόκαυσου κλιβάνου».

13) Απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθμ. 1140 Α΄/2016 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής και έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής.

14) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

15) Έγκριση εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Υπαλλήλων του Δήμου που μετακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση Υπηρεσίας

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)