25/08/14, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 28

Αριθμός Πρόσκλησης 2                                                    Άδελε, 25/08/2014

 


 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

ΠΡΟΣ:

 

Τακτικά μέλη

 1. Σπανουδάκης Στυλιανός
 2. Αποστολάκη Αναστασία
 3. Λαχνιδάκης Δημήτριος
 4. Λίτινας Εμμανουήλ
 5. Σαριδάκης Κωνσταντίνος
 6. Τσιομπίκας Γρηγόριος
 7. Βλαστός Γεώργιος
 8. Μανουσογιάννης Μανούσος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

α. Πατεράκης Εμμανουήλ
β. Παπαδάκης Στυλιανός

 

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

 

α. Νίνος Νικόλαος
β. Ανδρουλάκης Μιχαήλ

 1. Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης
 2. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

                           

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 29η του μηνός Αυγούστου έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Σύνταξη Σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης για το οικ. έτος 2015.

2) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για την εκτέλεση της προμήθειας «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ & ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ  ΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ».

3) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 1.954,00 € για την πληρωμή του έργου «ΔΡΟΜΟΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΚΟΥΜΠΕ (2010)».

4) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 13.200,00 € για την Σίτιση παιδιών Μουσικού Γυμνασίου Ρεθύμνης

5) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 4.744,10 € για την προμήθεια μελανιών στο Δήμο Ρεθύμνης

6) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ  ΙΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

7) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη του Δ.Σ. να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)