Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 27/2021 - 26/08/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 27/2021)

ΚΑΛΕΙΣΤΕ να συμμετάσχετε στη Έκτακτη και Κατεπείγουσα Συνεδρίαση (Δια Περιφοράς) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 51684/20.08.2021 (ΦΕΚ 3899/2021 τεύχος Β'), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 27 Αυγούστου 2021 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ. και λήξη την 10:30 π.μ., για την λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της Ημερησίας Διάταξης:

1) Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας της προμήθειας: «Προμήθεια Ασφαλτομίγματος ζεστής και ψυχρής ασφάλτου».

Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, διότι σύμφωνα με τον νέο Ν. 4782/2021, από 1/9/2021 καταργείται η διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού και γίνονται όλοι ανοικτοί διαγωνισμοί που η διαφορά τους με τους συνοπτικούς είναι ο χρόνος ολοκλήρωσης (πολύ πιο χρονοβόροι), με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας που επείγει.

Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την παραπάνω ώρα θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)