Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 27/2020 - 20/10/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 27/2020)

Καλείστε να προσέλθετε στη (κεκλεισμένων των θυρών) τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 23η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2020.

2) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Ιουνίου 2020 έως και την 30η Ιουνίου 2020.

3) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Ιουλίου 2020 έως και την 31η Ιουλίου 2020.

4) Έγκριση των υπ’ αριθμ. 350/2020 & 369/2020 Αποφάσεων Δ.Σ. του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2020 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου».

5) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 82/2020 Απόφασης του ΔΣ της «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» (ΚΕΔΗΡ) με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020».

6) Έγκριση εκτέλεσης ανάθεσης σύμβασης με διαδικασία διαπραγμάτευσης, κατ’ επίκληση κατεπειγουσών διενεργειών χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το Άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016 για την «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας για τους Δικαιούχους Εργαζομένους των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Ρεθύμνης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης εμφάνισης του κορωνοϊού COVID -19 και της διάδοσής του.

7) Λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση της Επιτροπής για την διενέργεια του Συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας «Εκτυπώσεις – Εκδόσεις - Βιβλιοδετήσεις».

8) Λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση της Επιτροπής για την διενέργεια του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνου και των Νομικών του Προσώπων».

9) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ».

10) Άσκηση ή μη ανταίτησης του Δήμου Ρεθύμνης για τον οριστικό καθορισμό αποζημίωσης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κρήτης.

11) Λήψη απόφασης για την παραλαβή της Τοπογραφικής Αποτύπωσης της μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ».

12) Ορισμός δικηγόρου για την νομική στήριξη Δημοτικής Υπαλλήλου Ρεθύμνης, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρεθύμνης.

13) Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ. 95/ΠΙΤ/95/2020 Διαταγής Πληρωμής της Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης.

14) Χορήγηση παράτασης εργασιών ολοκλήρωσης του έργου «ΔΡΟΜΟΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ».

15) Αποδοχή δωρεάς για αγορά οικοπέδου με σκοπό την κατασκευή παιδικής χαράς στην Κοινότητα Γερανίου της Δημοτικής Ενότητας Νικ. Φωκά Δήμου Ρεθύμνης.

16) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάθεσης της προμήθειας «Προμήθεια Αντισηπτικού Ζελέ Χεριών για του εκπαιδευτικούς και μαθητές των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ρεθύμνης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης εφαρμογής νέων μέτρων προστασίας κατά του κορωνοϊού COVID -19 και της διάδοσής του».

17) Χορήγηση παράτασης εργασιών συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ».

18) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 455/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης.

19) Λήψη απόφασης για έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνης και τoυ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εκτέλεση του έργου: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΩΝ ΜΥΛΩΝ» και κατάθεση πρότασης στο ΕΠ Κρήτης.

20) Λήψη απόφασης για έγκριση μελετών και υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Ανάδειξη και αξιοποίηση Σπηλαίου Γερανίου».

21) Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρεθύμνης, και Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με θέμα την «Παραχώρηση χώρων στο ΕΛΜΕΠΑ από Σχολικό Συγκρότημα Περιβολίων Ρεθύμνης».

22) Τροποποίηση της υπ. αρίθμ. 475/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Βιοκλιματική Ανάπλαση κεντρικών συνδετήριων οδών πόλης Ρεθύμνου».

23) Τροποποίηση της υπ. Αριθμ. 477/2020 απόφασης περί έγκρισης υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση οδικού δικτύου σύνδεσης Ρεθύμνου - Πανεπιστημίου-Γάλλου».

24) Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου Project Manager και Επιστημονικού Συνεργάτη για την υλοποίηση του προγράμματος CIVITAS DESTINATIONS το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Horizon 2020”

25) Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Δημοσίας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου και του Δήμου Ρεθύμνου στα πλαίσια της Ανοιχτής Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014 - 2020» και ειδικότερα στην πρόσκληση υπ. Αρίθμ: 1474/21.03.2019 «Δράση 2.c.re.1: Προβολή του πολιτιστικού αποθέματος με εφαρμογές ΤΠΕ με τίτλο: ΟΧΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Δράσεις Στρατηγικής ΟΧΕ στην ΠΕ Ρεθύμνου - Ομάδα Α.

Σημειώνεται ότι η Οικονομική Επιτροπή θα συνεδριάσει δια ζώσης, αλλά κεκλεισμένων των θυρών, βάσει της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Α’/11.03.2020) και την αριθμ. Εγκυκλίου 163/33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)