29/09/17, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 27

Αριθμός Πρόσκλησης 27                                         Άδελε, 29/09/2017

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 3η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2017.

2) Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2017 που αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

3) Λήψη απόφασης για την άσκηση αίτησης από τον Δήμο Ρεθύμνης για τον οριστικό καθορισμό αποζημίωσης, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κρήτης.

4) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και ανάδειξη οριστικού Αναδόχου διενέργειας του Διαγωνισμού εκτέλεσης της Προμήθειας «Προμήθεια Εξοπλισμού Σχολικού Συγκροτήματος 5ου Γυμνασίου και 4ου Λυκείου Δήμου Ρεθύμνης».

5) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικών και ανάδειξη Προσωρινών Αναδόχων διενέργειας του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια Γάλακτος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό του Δήμου – Αναλωσίμων για τις Ανάγκες Εστίασης των Νομικών Προσώπων και Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου».

6) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικών και ανάδειξη Προσωρινών Αναδόχων διενέργειας του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας – Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης και των Νομικών του Προσώπων».

7) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

8) Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 155/2017 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κρήτης.

9) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφισης πίστωσης ποσού 40.000,00 € για την διενέργεια της προμήθειας «Προμήθεια Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου» έτους 2017».

10) Λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας της Προμήθειας «Προμήθεια Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου» έτους 2017».

11) Έγκριση εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Υπαλλήλων του Δήμου που μετακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση Υπηρεσίας.

12) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφισης πίστωσης ποσού 1.996,40 € για την διενέργεια της προμήθειας «Εργασίες συντήρησης γεωργικών μηχανημάτων».

13) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφισης πίστωσης ποσού 10.200,00 € του Συνοπτικού Διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας «Συντήρηση και Προμήθεια Λογισμικού Γρ. Κίνησης και Γρ. Εσόδων» έτους 2017.

14) Λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας της προμήθειας «Συντήρηση και Προμήθεια Λογισμικού Γρ. Κίνησης και Γρ. Εσόδων» έτους 2017.

15) Λήψη απόφασης έκπτωσης αναδόχου, κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του και ανάθεση στον αμέσως επόμενο προσωρινό μειοδότη του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016».

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)