30/08/16, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 27

 

Αριθμός Πρόσκλησης 27                                           Άδελε, 29/08/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 2α του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2016, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2016.

2) Σύνταξη Σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης για το οικ. έτος 2017.

3) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» και συγκρότηση της Επιτροπής.

4) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Ιουλίου 2016 έως και την 31η Ιουλίου 2016.

5) Έγκριση συμμετοχής σε διαδικτυακή ημερίδα – παρουσίαση υπαλλήλων του Δήμου Ρεθύμνης, έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης.

6) Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού για συμψηφισμό αμοιβαίων υποχρεώσεων δημοτών από και προς τον Δήμο Ρεθύμνης.

7) Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.402,41 € για την πληρωμή δικαστικών εξόδων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης.

8) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 3.504,39 € για την συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Α.Κ.Ο.Μ.Μ.-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

Αριθμός Πρόσκλησης    27                                                                Άδελε, 29/08/2016

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)