08/08/14, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 27

Αριθμός Πρόσκλησης 27                                                    Άδελε, 08/08/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη

 1. Σπανουδάκης Στυλιανός
 2. Αποστολάκη Αναστασία
 3. Λαχνιδάκης Δημήτριος
 4. Λίτινας Εμμανουήλ
 5. Σαριδάκης Κωνσταντίνος
 6. Τσιομπίκας Γρηγόριος
 7. Βλαστός Γεώργιος
 8. Μανουσογιάννης Μανούσος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

α. Πατεράκης Εμμανουήλ
β. Μαθιουδάκης Ξενοφώντας

γ. Παπαδάκης Στυλιανός

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

α. Νίνος Νικόλαος
β. Ανδρουλάκης Μιχαήλ

 1. Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης
 2. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

                           

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 14η του μηνός Αυγούστου έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1)     Εξέταση αιτημάτων υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014.

2)     Απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθμ. 304Β΄/2014 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής και έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής.

3)     Υποβολή αντιρρήσεων κατά της υπ’ αριθμ. 362/20-3-2014 άρνησης της Πρ/νης του Κτηματολογικού Γραφείου Ρεθύμνης ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή Ρεθύμνης.

4)     Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

5)     Λήψη απόφασης έγκρισης των πρακτικών και κατακύρωσης της δημοπρασίας της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (υπολογιστών, φωτοτυπικών, φαξ, εκτυπωτών)» στο Δήμο Ρεθύμνης.

6)     Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.200,00 € για την προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση των Οχημάτων – Μηχανημάτων του Δήμου Ρεθύμνης έτους 2014.

7)     Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.185,95 € για την προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση των Οχημάτων – Μηχανημάτων του Δήμου Ρεθύμνης έτους 2014.

8)     Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € για την προμήθεια καθισμάτων για την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης.

9)     Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και έγκρισης των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών της Προμήθειας «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΙΙ», με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό.

10)  Λήψη απόφασης έγκρισης επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» 

11)  Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης 89.934,75 €  για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών επιτροπών Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης (50.540,38  και  39.394,37 αντιστοίχως).

12)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 200.000,00 Ευρώ για την πληρωμή του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ».

13)  Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ».

 

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη του Δ.Σ. να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους προκειμένου να παρευρεθούν.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

Παπαδουράκης Αναστάσιος

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)