Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 26/2021 - 16/08/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 26/2021)

Καλείστε να συμμετάσχετε στη Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, στις 20 Αυγούστου 2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13:00 μ.μ., για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019), τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄) και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 49762/06.08.2021 (ΦΕΚ Β' 3660):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2021.

2) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 83/2021 Απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ με θέμα «ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΙ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021».

3) Έγκριση και εξειδίκευση δαπάνης για την τουριστική προβολή του Δήμου Ρεθύμνης έτους 2021.

4) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση χρήσης ακινήτου.

5) Λήψη απόφασης έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για Επεκτάσεις – Εργασίες σε δίκτυα ηλεκτροφωτισμού.

6) Λήψη απόφασης έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για Υποθηκοφυλακείο (μεταγραφές συμβολαίων, πράξεων αναλογισμού, κτηματολογικά Αποσπάσματα κλπ.».

7) Έγκριση και εξειδίκευση δαπάνης για την πραγματοποίηση δράσεων για την Οδική Ασφάλεια στο Ρέθυμνο.

8) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων για το Δήμο Ρεθύμνης».

9) Λήψη απόφασης για αποδοχή της επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του έργου: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Δ.Ε. ΛΑΠΠΑΙΩΝ-ΝΙΚ.ΦΩΚΑ 2020»

10) Λήψη απόφασης για αποδοχή της επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του έργου: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2020»

11) Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δικτύου πυροπροστασίας στο δημοτικό κήπο».

12) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού διαπραγμάτευσης και ανάθεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ_ΥΠΟΕΡΓΟ: Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ».

13) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού διαπραγμάτευσης και ανάθεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ_ΥΠΟΕΡΓΟ: Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ».

14) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού διαπραγμάτευσης και ανάθεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ_ΥΠΟΕΡΓΟ: Δ.Ε. ΛΑΠΠΑΙΩΝ».

15) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού διαπραγμάτευσης και ανάθεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ_ΥΠΟΕΡΓΟ: Δ.Ε. ΝΙΚ. ΦΩΚΑ».

16) Έγκριση παράτασης της με αρ. πρωτ. 24253/31-8-2020 ενεργής σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: « Προμήθεια Οικοδομικών – Αδρανών Υλικών 2020», ΟΜΑΔΑ Α΄: «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ».

17) Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση Επιτροπών εκτέλεσης και παρακολούθησης της προμήθειας με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΓΙΑ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Ανάπτυξη Συστήματος Διαλογής στην Πηγή στο Δήμο Ρεθύμνου, με έμφαση στα Βιο-απόβλητα – Προμήθεια εξοπλισμού κομποστοποίησης».

18) Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση Επιτροπών εκτέλεσης και παρακολούθησης της προμήθειας με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΓΙΑ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Ανάπτυξη Συστήματος Διαλογής στην Πηγή στο Δήμο Ρεθύμνου, με έμφαση στα Βιο-απόβλητα – Προμήθεια απορριμματοφόρων».

19) Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών, έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής εκτέλεσης του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΔΕΛΙΑΝΟ ΚΑΜΠΟ».

20) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού διαπραγμάτευσης και ανάθεσης του έργου: «Παρεμβάσεις για άρση επικινδυνότητας και στατικής ενίσχυσης Δημαρχείου Ρεθύμνης».

21) Υπαγωγή οφειλετών του Δήμου Ρεθύμνης στην ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

22) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)