Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 26/2020 - 19/10/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 26/2020)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη (κεκλεισμένων των θυρών) Έκτακτη και Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 20η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019):

1) Υποβολή αιτιολογημένου αιτήματος του Δήμου Ρεθύμνης για έκτακτη επιχορήγηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έναντι δικαιούμενων επιχορηγήσεων, λόγω αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, διότι την 21η/10/2020 ημέρα Τετάρτη θα συνεδριάσει η αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών για να αξιολογήσει αιτήματα Δήμων περί έκτακτης επιχορήγησης. Προκειμένου να κατατεθεί άμεσα και το δικό μας αίτημα και λόγω του γεγονότος ότι δεν ξέρουμε πότε πρόκειται να συνεδριάσει ξανά η αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου, θα πρέπει να ληφθεί εκτάκτως η εν λόγω απόφαση του συλλογικού οργάνου.

Σημειώνεται ότι η Οικονομική Επιτροπή θα συνεδριάσει δια ζώσης, αλλά κεκλεισμένων των θυρών, βάσει της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Α’/11.03.2020) και την αριθμ. Εγκυκλίου 163/33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)