19/08/16, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 26

Αριθμός Πρόσκλησης 26                                                   Άδελε, 19/08/2016

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 23η του μηνός Αυγούστου έτους 2016, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2016.

2) Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή απόρριψης δύο (2) ενστάσεων κατά του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης & Αξιολόγησης Προσφορών του διαγωνισμού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της Προμήθειας «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και Ειδών Ατομικής Προστασίας για τους Δικαιούχους Εργαζομένους των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης».

3) Κατάρτιση και ψήφιση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Κληροδοτήματος «Στυλιανού Αναστασάκη» Δήμου Ρεθύμνης, οικονομικού έτους 2016– Αναγκαίες προσαρμογές με βάση τις παρατηρήσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών».

4) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΥΡΑΚΙ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ».

5) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 2.048,00 € για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ».

6) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ».

7) Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ».

8) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

9) Έγκριση εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Υπαλλήλων του Δήμου που μετακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση Υπηρεσίας.

 Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)