Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 25/2020 - 30/09/20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 25/2020)

Καλείστε να προσέλθετε στη (κεκλεισμένων των θυρών) τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 5η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2020.

2) Μείωση των τελών χρήσης ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος –ΚΥΕ (άρθρο 65, Ν. 4688/2020).

3) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 161/2020 Απόφασης του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», περί Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

4) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 76/2020 Απόφασης του ΔΣ της «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» (ΚΕΔΗΡ) με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020».

5) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 2019».

6) Έγκριση εκτέλεσης ανάθεσης σύμβασης με διαδικασία διαπραγμάτευσης, κατ’ επίκληση κατεπειγουσών διενεργειών χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το Άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016 για την «Προμήθεια αντισηπτικού ζελέ χεριών για τους εκπαιδευτικούς και μαθητές των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ρεθύμνης, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης εφαρμογής νέων μέτρων προστασίας κατά του κορωνοϊού COVID -19 και της διάδοσής του».

7) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάθεσης της προμήθειας/υπηρεσίας: «Συντήρηση και Επισκευή Γεωργικών Μηχανημάτων & Προμήθεια Ανταλλακτικών» για την ΟΜΑΔΑ Β, που αφορά την πρόσκληση σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

8) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ».

9) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2926/2020 Απόφασης Δημάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

10) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης, τον καθορισμό και την έγκριση των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και την Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων του Δήμου Ρεθύμνης».

11) Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εργασιών του έργου: «Βελτιωτικές παρεμβάσεις στο γήπεδο Τ.Κ. Ρουστίκων».

12) Απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αρ. 1097Α/2020 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής & έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής.

13) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον Οριστικό Ανάδοχο του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της προμήθειας «INCIRCLE - Προμήθεια εξοπλισμού προώθηση ΑΠΕ και ηλεκτροκίνησης στο πλαίσιο υλοποίησης επιδεικτικής δράσης».

14) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού και κήρυξη του διαγωνισμού άγονου για το έργο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙ».

15) Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2019».

Σημειώνεται ότι η Οικονομική Επιτροπή θα συνεδριάσει δια ζώσης, αλλά κεκλεισμένων των θυρών, βάσει της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Α’/11.03.2020) και την αριθμ. Εγκυκλίου 163/33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)