23/12/19, Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 25/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 25/2019)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 27η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019):

1) Έλεγχος και έγκριση του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018 του Δήμου Ρεθύμνης και σύνταξη έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

2) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2019.

3) Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην τράπεζα ALPHA BANK A.E. για την παρακολούθηση των πιστώσεων και χρεώσεων του έργου «INCIRCLE».

4) Έγκριση επιβολής προστίμων για παραβάσεις στη λειτουργία των ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών.

5) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα Φεβρουαρίου 2019 (Δ.Ε. Λαππαίων)».

6) Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ».

7) Λήψη απόφασης έγκρισης του 4ου πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της Υπηρεσίας «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» έτους 2020-2021.

8) Έγκριση παράτασης της υπ. αρ. 608/10-01-2018 ενεργής σύμβασης για την «Προμήθεια Γάλακτος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό του Δήμου – Αναλωσίμων για τις Ανάγκες Εστίασης των Νομικών Προσώπων και Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου».

9) Έγκριση της αποζημίωσης δαπάνης της έκτακτης μετακίνησης του Αντιδημάρχου Τεχνικών Θεμάτων του Δήμου Ρεθύμνης, στην Αθήνα.

10) Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης για το έργο «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στην Δημοτική Ενότητα Νικ. Φωκά».

11) Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης, τον καθορισμό και την έγκριση των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ».

12) Καθορισμός τέλους χρήσης τμήματος χώρου στη πλατεία Μικρασιατών σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση χριστουγεννιάτικων δραστηριοτήτων.

13) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)