24/07/14, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 25

Αριθμός Πρόσκλησης 25                                                    Άδελε, 24/07/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη

 1. Σπανουδάκης Στυλιανός
 2. Αποστολάκη Αναστασία
 3. Λαχνιδάκης Δημήτριος
 4. Λίτινας Εμμανουήλ
 5. Σαριδάκης Κωνσταντίνος
 6. Τσιομπίκας Γρηγόριος
 7. Βλαστός Γεώργιος
 8. Μανουσογιάννης Μανούσος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

α. Πατεράκης Εμμανουήλ
β. Μαθιουδάκης Ξενοφώντας

γ. Παπαδάκης Στυλιανός

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

α. Νίνος Νικόλαος
β. Ανδρουλάκης Μιχαήλ

 1. Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης
 2. Νομικούς Συμβούλους Δήμου ΡεθύμνηςΚαλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 28η του μηνός Ιουλίου έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Αναπροσαρμογές τελών του Δήμου Ρεθύμνης για το έτος 2015.

2) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Ιουνίου 2014 έως και την 30η Ιουνίου 2014.

3) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 188,00 € για την αγορά διαφόρων εργαλείων καθημερινής χρήσης, για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Πρασίνου.

4) Λήψη απόφασης για το άγονο του διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Ρεθύμνου, ως ΑΓΟΝΟΥ.

5) Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή απόρριψης της μίας (1) ένστασης κατά του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΕΣΩΝ  ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».

6) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 800,00€ για την πράξη «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ Καταχωρήσεις στον τοπικό και εθνικό τύπο»  

7) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 14.350,00€ για την πράξη «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ Εκδόσεις εκτυπώσεις αναπαραγωγή υλικού για προώθηση του έργου» 

8) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 6.000,00€ για την πράξη «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ Διοργάνωση δύο ημερίδων/ εκδηλώσεων πληροφόρησης» 

9) Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2014

 

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη του Δ.Σ. να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους προκειμένου να παρευρεθούν.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)