Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 24/2021 - 23/07/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 24/2021)

Καλείστε να συμμετάσχετε στη Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, στις 27 Ιουλίου 2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:00 μ.μ., για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019), τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄) και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 44779/15-7-2021 (ΦΕΚ Β΄3117/2021):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2021.

2) Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος της πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων - δεικτών στον Δήμο Ρεθύμνης».

3) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 76/2021 Απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» με θέμα «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021».

4) Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκριση των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια Οικοδομικών – Αδρανών Υλικών».

5) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 63/2021 Απόφασης του ΔΣ της «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» (ΚΕΔΗΡ) με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021».

6) Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή συντήρηση και λοιπές παρεμβάσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Ρεθύμνης».

7) Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΛΟΥ».

8) Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνου».

9) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ (Θέση Βίγλα)».

10) Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς – παραχώρησης εδαφικής λωρίδας σε κοινή χρήση εντός του οικισμού Πηγής του Δήμου Ρεθύμνης.

11) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση Οδοστρωμάτων Δημοτικής Οδού Πρινές».

12) Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΡΙΝΕ».

13) Λήψη απόφασης για προσφυγή με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης), έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης, καθορισμός και έγκριση των όρων της πρόσκλησης και συγκρότησης επιτροπής για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ_ΥΠΟΕΡΓΟ: Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ».

14) Λήψη απόφασης για προσφυγή με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης), έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης, καθορισμός και έγκριση των όρων της πρόσκλησης και συγκρότησης επιτροπής για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ_ΥΠΟΕΡΓΟ: Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ».

15) Λήψη απόφασης για προσφυγή με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης), έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης, καθορισμός και έγκριση των όρων της πρόσκλησης και συγκρότησης επιτροπής για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ_ΥΠΟΕΡΓΟ: Δ.Ε. ΛΑΠΠΑΙΩΝ».

16) Λήψη απόφασης για προσφυγή με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης), έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης, καθορισμός και έγκριση των όρων της πρόσκλησης και συγκρότησης επιτροπής για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ_ΥΠΟΕΡΓΟ: Δ.Ε. ΝΙΚ. ΦΩΚΑ».

17) Έγκριση της αποζημίωσης της δαπάνης μετακίνησης στην Αθήνα και στην Ιταλία της Αντιδημάρχου Τουρισμού , Επιχειρηματικότητας και Εθελοντισμού του Δήμου Ρεθύμνης.

18) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων.

19) Έγκριση και εξειδίκευση δαπάνης για την προμήθεια βιβλίων ως αναμνηστικού δώρου για τον Δήμο Ρεθύμνης.

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)