Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 24/2020 - 11/09/20

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 24/2020)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη (κεκλεισμένων των θυρών) τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 17η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2020.

2) Έγκριση των υπ’ αριθμ. 143/2020 και 145/2020 Αποφάσεων του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

3) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 4/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΙΝΕ».

4) Άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 19/2020 Απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κρήτης.

5) Άσκηση ή μη αίτησης για τον οριστικό καθορισμό της αποζημίωσης κατά της υπ’ αριθμ. 88/2020 Απόφασης από το Τριμελές Εφετείο Κρήτης.

6) Άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 37/2020 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κρήτης.

7) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής μηνός Αυγούστου της υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ».

8) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΗΓΗΣ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

9) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»».

10) Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Βιοκλιματική ανάπλαση στην οδό Κολοκοτρώνη, Δήμου Ρεθύμνης».

11) Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Πολιτιστικές διαδρομές- περιηγήσεις στο δήμο Ρεθύμνης με κέντρο την Ελεύθερνα».

12) Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Ψηφιοποίηση και προβολή του αρχείου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου».

13) Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για την παρουσία της careta – careta στη βόρεια παραλία Ρεθύμνου».

14) Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Βιοκλιματική Ανάπλαση κεντρικών συνδετήριων οδών πόλης Ρεθύμνου».

15) Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση οδικού δικτύου σύνδεσης Ρεθύμνου - Πανεπιστημίου-Γάλλου».

16) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων.

Σημειώνεται ότι η Οικονομική Επιτροπή θα συνεδριάσει δια ζώσης, αλλά κεκλεισμένων των θυρών, βάσει της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Α’/11.03.2020) και την αριθμ. Εγκυκλίου 163/33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)