26/07/16, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 24

Αριθμός Πρόσκλησης 24                                                  Άδελε, 26/07/2016

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)


Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 1η του μηνός Αυγούστου έτους 2016, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2016.

2) Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2016 που αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

3) Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Β΄ Τριμήνου έτους 2016.

4) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

5) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 53.500,00 € για την πράξη «Αποκαταστάσεις ζημιών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ρεθύμνης».

6) Λήψη απόφασης για ανατροπή προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης (ΠΑΥ) και ανάκληση των υπ’ αριθμ. 255/2016 και 401/2016 Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης.

7) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Ιουνίου 2016 έως και την 30η Ιουνίου 2016.

8) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 14.985,15 € για την προμήθεια επίπλων γραφείου για ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης.

9) Λήψη απόφασης για την ανατροπή της Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 303/2016 και μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 175/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης.

10) Λήψη απόφασης για την ανατροπή της Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 240/2016 και μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 95/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης.

11) Λήψη απόφασης για την ανατροπή της Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 283/2016 και μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 123/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης.

12) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 65.677,12€ για την πράξη «Προμήθεια φωτιστικών στην πλατεία Μικρασιατών».

13) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 140.000,00€ για την πράξη «Destinations κόστος Λειτουργικών δαπανών».

14) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 140.000,00€ για την πράξη «Destinations κόστος πάγιου εξοπλισμού – ερευνών».

15) Έγκριση εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Υπαλλήλων του Δήμου που μετακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση Υπηρεσίας.

16) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων διενέργειας του διαγωνισμού του έργου «Διαχείριση και Λειτουργία του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων (Parking) επί της Πλατείας Τεσσάρων Μαρτύρων» και συγκρότηση της Επιτροπής.

17) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια Γάλακτος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό του Δήμου – Αναλώσιμων για τις ανάγκες εστίασης Νηπίων και Ηλικιωμένων του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» - Αναλώσιμων για τις ανάγκες Εστίασης Νηπίων της Κ.Ε.ΔΗ. Ρεθύμνου και Σίτιση Μαθητών Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου Ρεθύμνου».

18) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» έτους 2016 για τον Δήμο Ρεθύμνης.

19) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» έτους 2016 για τον Δήμο Ρεθύμνης.

20) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ WI-FI» έτους 2016 για τον Δήμο Ρεθύμνης.

21) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια επτά Οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης».

22) Λήψη απόφασης για την ανατροπή Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και μερική ανάκληση των υπ’ αριθμ. 8/2016 και 28/2016 Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης.

23) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 2.915,00 € για την εκτέλεση της εργασίας «Αναβάθμιση του τηλεφωνικού κέντρου στο ΚΕΠ».

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

   ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)