Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 23/2021 - 09/07/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 23/2021)

Καλείστε να συμμετάσχετε στη Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, στις 13 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019), τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄) και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 41332/02.07.2021 (ΦΕΚ 2879/2021 τεύχος Β'):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2021.

2) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Μαΐου 2021 έως και την 31η Μαΐου 2021.

3) Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Ρεθύμνης έτους 2022.

4) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 71/2021 Απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» με θέμα «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021».

5) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 73/2021 Απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» με θέμα «Διαγραφή οφειλών και τυχόν προσαυξήσεων σπουδαστή στο Δημοτικό Ωδείο Ρεθύμνης κατά το σχολικό έτος 2020-2021».

6) Έγκριση σχεδίου δανειακής σύμβασης επενδυτικού δανείου για την πράξη «Βελτίωση Δρόμων Πρόσβασης σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις Δ. Ρεθύμνης».

7) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «Ανάπλαση διαμόρφωση παρόδιων χώρων κατά μήκος της οδού Αποστολάκη του Δήμου Ρεθύμνης (Τμήμα 2)».

8) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ανάπλαση διαμόρφωση παρόδιων χώρων κατά μήκος της οδού Αποστολάκη του Δήμου Ρεθύμνης (Τμήμα 2)».

9) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 177/2021 Απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ με θέμα: «4η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2021 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου».

10) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών της προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΜΕΝΩΝ».

11) Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση επιτροπής για την Διενέργεια της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

12) Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΡΙΝΕ».

13) Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκριση των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών, έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής εκτέλεσης του έργου «Βιοκλιματική Ανάπλαση οδών Μελισσηνού & Σαλαμίνος Δ. Ρεθύμνης (Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ρεθύμνης)».

14) Έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης με σκοπό την Επέκταση της υπ. αρ. 18073/24-06-2021 σύμβασης για την «Υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας του Δήμου Ρεθύμνης».

15) Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ Δ.Δ. ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2ο ΥΠΟΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ Δ.Δ. ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

16) Έγκριση παράτασης της υπ. αρ. 15090/28-5-2021 σύμβασης για την υπηρεσία: «Destinations – Υπηρεσίες Ορκωτού λογιστή».

17) Απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αρ. 0288Α/11-3-2021 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής & έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής.

18) Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση επιτροπής για την Διενέργεια της υπηρεσίας: «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων για το Δήμο Ρεθύμνης».

19) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)