Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 23/2020 - 31/08/20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 23/2020)

Καλείστε να προσέλθετε στη (κεκλεισμένων των θυρών) τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 3η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2020.

2) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 140/2020 Απόφασης του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» με θέμα «Διαγραφή οφειλής για την φιλοξενία παιδιού στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς κατά το σχολ. Έτος 2019-2020».

3) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 322/2020 Απόφασης Δ.Σ. του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ με θέμα: «8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2020 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου».

4) Πρόσληψη προσωπικού στον Δήμο Ρεθύμνης, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας, τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

5) Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 214/2020 οριστικής Απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων.

6) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο του Δημόσιου Συνοπτικού Διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια Εξοπλισμού Γραφείου 2020».

7) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

8) Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙ».

9) Έγκριση πρακτικού Επιτροπής που αφορά την πρόσκληση σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και κατακύρωση του αποτελέσματος για την εκτέλεση της Προμήθειας «Προμήθεια Οικοδομικών – Αδρανών Υλικών ΟΜΑΔΑ Β».

10) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης, έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, καθορισμό και έγκριση των όρων διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ».

11) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «Ολοκλήρωση χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων Κυριάνας».

12) Λήψη απόφασης έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν Επεκτάσεις – Εργασίες σε δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, στο Δήμο Ρεθύμνης.

13) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

14) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (ΤΜΗΜΑ 2)».

15) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 301/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας για την Σύναψη Διαβαθμιδικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κρήτης για την μελέτη και επίβλεψη του έργου: «Σχεδιασμός πυροπροστασίας περιαστικού δάσους πόλης Ρεθύμνου και Εφαρμογή ολοκληρωμένων μέτρων πυροπροστασίας στο φαράγγι των Μύλων»

16) Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Βιοκλιματική Ανάπλαση κεντρικών συνδετήριων οδών πόλης Ρεθύμνου».

17) Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Βιοκλιματική ανάπλαση στην οδό Κολοκοτρώνη, Δήμου Ρεθύμνης».

18) Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση οδικού δικτύου σύνδεσης Ρεθύμνου - Πανεπιστημίου-Γάλλου».

19) Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Πολιτιστικές διαδρομές- περιηγήσεις στο δήμο Ρεθύμνης με κέντρο την Ελεύθερνα».

20) Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Ψηφιοποίηση και προβολή του αρχείου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου».

Σημειώνεται ότι η Οικονομική Επιτροπή θα συνεδριάσει δια ζώσης, αλλά κεκλεισμένων των θυρών, βάσει της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Α’/11.03.2020) και την αριθμ. Εγκυκλίου 163/33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)