06/12/19, Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 23/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 23/2019)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 10η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019):

1) Σύνταξη Σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης για το οικ. έτος 2020.

2) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2019.

3) Έγκριση επιβολής προστίμων για παραβάσεις στη λειτουργία των ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών.

4) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την διενέργεια του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου «ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2019».

5) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την Διενέργεια του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΑΡΜΕΝΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ».

6) Λήψη απόφασης για παραλαβή της μελέτης «Αποτύπωση και οριοθέτηση ρέματος Συνατσάκη Δήμου Ρεθύμνης».

7) Απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αρ. 2052Α/28-11-2019 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής & έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής.

8) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών ολοκλήρωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΜΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ».

9) Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης, τον καθορισμό και την έγκριση των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού της Υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer-D.P.O.) και υπηρεσιών GDPR στα πλαίσια του Κανονισμού 2016/679 (ΕΕ)-GDPR για το Δήμο Ρεθύμνης»

10) Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης, τον καθορισμό και την έγκριση των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια Εξοπλισμού Γραφείου».

11) Έγκριση του 3ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών της Κύριας Σύμβασης και του 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα Φεβρουαρίου 2019 (Δ.Ε. Ρεθύμνου)».

12) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωσης του αποτελέσματος της φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (καταστήματος) που βρίσκεται στη θέση «Αγορά» της Κοινότητας Ατσιποπούλου του Δήμου Ρεθύμνης.

13) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωσης του αποτελέσματος της φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (αγροτεμάχιο) που βρίσκεται στη θέση «Γκαργκάνη» της Κοινότητας Χαρκίων του Δήμου Ρεθύμνης.

14) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος του φανερού, πλειοδοτικού και προφορικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρων από μικροπωλητές και από επιχειρηματίες με παιχνίδια ψυχαγωγίας για τις περιόδους Χριστουγέννων, Καρναβαλιού και Καλοκαιριού.

15) Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 260/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την έγκριση του Πρακτικού 4 της Επιτροπής του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

16) Άσκηση ή μη έφεσης από το Δήμο Ρεθύμνης κατά της υπ.αρ.πρωτ.6554/4-10-2019 απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

17) Υπαγωγή οφειλετών του Δήμου Ρεθύμνης στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17-05-2019 τεύχος Α΄).

18) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης, τον καθορισμό και έγκριση των όρων και την Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση διαμόρφωση παρόδιων χώρων κατά μήκος της οδού Αποστολάκη του Δήμου Ρεθύμνης (Τμήμα 2)».

19) Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης, τον καθορισμό και την έγκριση των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

20) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων.

21) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του δημόσιου διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της Προμήθειας «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και Ειδών Ατομικής Προστασίας για τους Δικαιούχους Εργαζομένους των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης».

22) Έγκριση και εξειδίκευση δαπάνης για την προμήθεια με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης και Διαχείρισης του σχεδίου PLASTECO».

23) Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης, τον καθορισμό και την έγκριση των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης και Διαχείρισης του σχεδίου “PLASTECO”».

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)