31/07/17, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 23

Αριθμός Πρόσκλησης 23                                             Άδελε, 31/07/2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 4η του μηνός Αυγούστου έτους 2017, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:30 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1) Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Β΄ Τριμήνου έτους 2017.

2) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2017.

3) Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2017 που αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

4) Παράταση προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής με αριθμ. 556Α΄/11-5-2017 που αφορά δαπάνες για «Συμβολαιογραφικά Οχημάτων».

5) Παράταση προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής με αριθμ. 558Α΄/11-5-2017 που αφορά δαπάνες για «Φόρο Δωρεάς Οχημάτων».

6) Παράταση προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής με αριθμ. 554Α΄/11-5-2017 που αφορά δαπάνες για «Αναταξινόμηση Οχημάτων».

7) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

8) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικών και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου διενέργειας του Διαγωνισμού εκτέλεσης της Προμήθειας «Προμήθεια Εξοπλισμού Σχολικού Συγκροτήματος 5ου Γυμνασίου και 4ου Λυκείου Δήμου Ρεθύμνης».

9) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφισης πίστωσης ποσού 1.423,52 € για την διενέργεια της Προμήθειας «Συντήρηση συστήματος ασφαλείας».

10) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφισης πίστωσης ποσού 1.708,48 € για την διενέργεια της Προμήθειας «Υγειονομικού και Φαρμακευτικού υλικού».

11) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφισης πίστωσης ποσού 8.379,18 € για την διενέργεια της Προμήθειας «Διαφόρων ειδών – σκαπανικά είδη».

12) Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Διαχείριση και συντονισμός του έργου Castwater».

13) Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ».

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)