Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 22/2020 - 13/08/20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 22/2020)

Καλείστε να προσέλθετε στη (κεκλεισμένων των θυρών) τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 19η του μηνός Αυγούστου έτους 2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2020.

2) Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Ρεθύμνης έτους 2021.

3) Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου στην Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προστασίας, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση των εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

4) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 275/2020 Απόφασης Δ.Σ. του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ με θέμα: «7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2020 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου».

5) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του Δημόσιου Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπηρεσίας «Ετήσια Συντήρηση Εφαρμογών OTS και έκτακτες Υπηρεσίες».

6) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ».

7) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 2019».

8) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Επεκτάσεις-Εργασίες σε δίκτυα ηλεκτροφωτισμού».

9) Έγκριση Αποφάσεων Δημάρχου περί ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Μισθώσεις μηχανημάτων» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγοντος, σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

10) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο:«Βελτίωση Βατότητας-Ασφαλτοστρώσεις οδών 2018».

11) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων.

Σημειώνεται ότι η Οικονομική Επιτροπή θα συνεδριάσει δια ζώσης, αλλά κεκλεισμένων των θυρών, βάσει της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Α’/11.03.2020) και την αριθμ. Εγκυκλίου 163/33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)