22/11/19, Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 22/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 22/2019)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 27η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019):

1) Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Γ΄ Τριμήνου έτους 2019.

2) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2019.

3) Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Ρεθύμνης έτους 2020.

4) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωσης του αποτελέσματος της φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στο Ρέθυμνο.

5) Άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 137/2019 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κρήτης.

6) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΛΟΥ»

7) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΛΟΥ».

8) Απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αρ. 1772Α/2019 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής & έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής.

9) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης, τον καθορισμό και έγκριση των όρων και των τευχών δημοπράτησης και την Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Ατσιποπούλου».

10) Έγκριση και εξειδίκευση δαπάνης για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης «ΓΙΟΡΤΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ», στο Ρέθυμνο.

11) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Αυγούστου 2019 έως και την 31η Αυγούστου 2019.

12) Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό Ανάδοχο διενέργειας του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας «Destinations – Προμήθεια και Εγκατάσταση Έξυπνου Συστήματος Διαχείρισης Στάθμευσης, για τον Δήμο Ρεθύμνης».

13) Λήψη απόφασης έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν Επεκτάσεις – Εργασίες σε δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, στο Δήμο Ρεθύμνης.

14) Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 272/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την έγκριση του πρακτικού 5 της Επιτροπής του Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της Προμήθειας «Προμήθεια Γάλακτος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό του Δήμου – Αναλωσίμων για τις Ανάγκες Εστίασης των Νομικών Προσώπων – Τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου και Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου» για τις Ομάδες 1,12,29,30.

15) Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 354/2019 (τακτική διαδικασία) απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνης.

16) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάθεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

17) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ».

18) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2019».

19) Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών του Τμήματος Πληροφορικής του Δήμου Ρεθύμνης για το έτος 2020 βάσει του Ν. 4412/2016.

20) Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών του Τμήματος Πληροφορικής για το έτος 2020 βάσει του Ν. 4412/2016.

21) Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2020 βάσει του Ν. 4412/2016.

22) Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης - αξιολόγησης ενστάσεων για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών & γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020 βάσει του Ν. 4412/2016.

23) Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών του Τμήματος Πληροφορικής για το έτος 2020 βάσει του Ν. 4412/16.

24) Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών του Τμήματος Πληροφορικής για το έτος 2020 βάσει του Ν. 4412/16.

25) Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020 βάσει του Ν. 4412/2016.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)