11/09/18, Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 10/09/2018

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 23786

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δ/νση: Άδελε Δήμου Ρεθύμνης

Τ.Κ. 74 100 - ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΡΟΣ:

 

 

Πληροφορίες: Ξενικάκη Ιωάννα

ΤΗΛ.: 28313.41014

FAX 28310.72125

 

ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1. κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

2. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

3. Γενική Γραμματέα Δήμου Ρεθύμνης

4. Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

5. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

6. ΜΜΕ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(Αύξων αριθμός 22/2018)

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 14η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018):

 

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2018.

2) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Ιουνίου 2018 έως και την 30η Ιουνίου 2018.

3) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Ιουλίου 2018 έως και την 31η Ιουλίου 2018.

4) Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή απόρριψης μίας (1) ένστασης κατά της υπ’ αριθμ. 510/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης.

5) Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 113/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης.

6) Ορισμός δικηγόρου για παράσταση του Δήμου Ρεθύμνης ενώπιων του Μονομελούς Εφετείου Κρήτης κατά τη συζήτηση της με αριθμ. Πρωτ. (Εφετείου Κρήτης) 222/2.10.2017 Αίτησης του, περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης απαλλοτριωμένων ακινήτων.

7) Ορισμός δικηγόρου για παράσταση του Δήμου Ρεθύμνης ενώπιων του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου κατά τη συζήτηση της με αριθμ. Πρωτ. (Ειρηνοδικείου) 367/3.10.2018 αγωγής του, κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από αυτοκίνητα άρθρου 614 παρ. 2 ΚΠολΔ.

8) Ορισμός δικηγόρου για την νομική στήριξη τέως Δημοτικής Υπαλλήλου Ρεθύμνης, ενώπιον του Πταισματοδικείου Ρεθύμνης (κατά την άσκηση των καθηκόντων της ως δημοτική υπάλληλος Ρεθύμνης).

 

 

9) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού 4 και ανάδειξη Προσωρινών Αναδόχων Διενέργειας του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνου και των Νομικών του Προσώπων».

 

 

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

Τακτικά Μέλη

1. Κιαγιάς Δράκος

2. Λαχνιδάκης Δημήτριος

3. Σαμψών Στυλιανός

4. Τσιομπίκας Γρηγόριος

5. Χριστουλάκης Όθωνας

6. Μποτονάκης Μποτόνης

7. Γαϊτάνης Ιωάννης

8. Φουρφουλάκης Εμμανουήλ

 

Αναπληρωματικά Μέλη Πλειοψηφίας

α. Μοτάκης Γεώργιος

β. Πετρακάκης Νικόλαος

γ. Αγριμάκης Νικόλαος

Αναπληρωματικά Μέλη Μειοψηφίας

 

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)