Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 21/2021 - 24/06/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 21/2021)

Καλείστε να συμμετάσχετε στη Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, στις 28 Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019), τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄) και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 38197/18.06.2021 (ΦΕΚ 2660/18.06.2021 τεύχος Β'):

1) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 67/2021 Απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» με θέμα «Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών και τυχόν προσαυξήσεων σπουδαστών του Δημοτικού Ωδείου Ρεθύμνης κατά το σχολικό έτος 2020-2021».

2) Έγκριση σχεδίου δανειακής σύμβασης επενδυτικού δανείου για την πράξη «Αποκατάσταση κτιρίου Φιλαρμονικής – Ωδείου Ρεθύμνης».

3) Έγκριση σχεδίου δανειακής σύμβασης επενδυτικού δανείου για την πράξη «Ανέγερση 16ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνης».

4) Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα 2019 (Δ.Ε. Ρεθύμνου)».

5) Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή συντήρηση και λοιπές παρεμβάσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Ρεθύμνης».

6) Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στη Δημοτική Ενότητα Ρεθύμνου».

7) Έγκριση και εξειδίκευση δαπάνης για την τουριστική προβολή του Δήμου Ρεθύμνης έτους 2021.

8) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ – ΩΔΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

9) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΑΚΗΝΑ».

10) Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2013».

11) Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ Δ.Δ. ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ Δ.Δ. ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

12) Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΛΟΥ».

13) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου Συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας: «Παρεμβάσεις στο γήπεδο Μισσιρίων Δήμου Ρεθύμνης».

14) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση χρήσης ακινήτου.

15) Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση επιτροπής για την Διενέργεια της προμήθειας: «Ανταλλακτικά –Συντήρηση & Επισκευή μεταφορικών μέσων».

16) Λήψη απόφασης για το άγονο του αποτελέσματος της φανερής, προφορικής και μειοδοτικής δημοπρασίας για την «Μίσθωση Ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Ρεθύμνου».

17) Έγκριση του 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ».

18) Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΗΣ».

19) Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2017».

20) Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ - ΑΣΤΕΡΙ».

21) Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΡΟΜΟΙ ΜΑΣΤΑΜΠΑ- ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2015».

22) Άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου για πώληση προϊόντων (μικροπωλητής) στη Πλατεία Μικρασιατών Δήμου Ρεθύμνης και καθορισμός τιμήματος.

23) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού διαπραγμάτευσης και ανάθεσης του έργου: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ 2020», στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

24) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού διαπραγμάτευσης και ανάθεσης του έργου: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Δ.Ε. ΛΑΠΠΑΙΩΝ – ΝΙΚ. ΦΩΚΑ 2020», στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

25) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού διαπραγμάτευσης και ανάθεσης του έργου: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2020», στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

26) Καθορισμός τιμήματος για την παραχώρηση χρήσης της Πλατείας Μικρασιατών Δήμου Ρεθύμνης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης.

27) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)