21/07/17, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 21

Αριθμός Πρόσκλησης 21

Άδελε, 20/07/2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

 

ΠΡΟΣ:

Τακτικά Μέλη

1. Κιαγιάς Δράκος

2. Λαχνιδάκης Δημήτριος

3. Σαμψών Στυλιανός

4. Τσιομπίκας Γρηγόριος

5. Χριστουλάκης Όθωνας

6. Μποτονάκης Μποτόνης

7. Πολοπετράκης Κωνσταντίνος

8. Φουρφουλάκης Εμμανουήλ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Δημάρχου

2. Αναπληρωματικά Μέλη Πλειοψηφίας

α. Μοτάκης Γεώργιος

β. Πετρακάκης Νικόλαος

γ. Αγριμάκης Νικόλαος

Αναπληρωματικά Μέλη Μειοψηφίας

α. Βουρβαχάκης Σταύρος

β. Γαϊτάνης Ιωάννης

3. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

4. Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

5. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 24η του μηνός Ιουλίου έτους 2017, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2017.

2) Λήψη απόφασης για ανατροπή της ΠΑΥ 413/2017 και μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 234/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά την ψήφιση πίστωσης.

3) Λήψη απόφασης για ανατροπή της ΠΑΥ 461/2017 και μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 317/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά την ψήφιση πίστωσης.

4) Λήψη απόφασης για ανατροπή της ΠΑΥ 406/2017 και μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 222/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά την ψήφιση πίστωσης

5) Λήψη απόφασης για ανατροπή της ΠΑΥ 318/2017 και μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 108/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά την ψήφιση πίστωσης.

6) Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2017 που αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

7) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Απριλίου 2017 έως και την 30η Απριλίου 2017.

8) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Μαΐου 2017 έως και την 31η Μαΐου 2017.

9) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικών και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου διενέργειας του Διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ».

10) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

11) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2017».

12) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια Μηχανημάτων Γραφείου».

13) Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο εκτέλεσης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ»

14) Λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας της Προμήθειας «Προμήθεια Γάλακτος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό του Δήμου – Αναλωσίμων για τις Ανάγκες Εστίασης των Νομικών Προσώπων και Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου».

15) Λήψη απόφασης ανάκλησης της υπ. αριθμό 448/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης.

16) Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο εκτέλεσης της προμήθειας: «Ανταλλακτικά – Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων».

17) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνου και των Νομικών του Προσώπων» έτους 2017-2018, για την ομάδα 9 των Λιπαντικών.

18) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνου και των Νομικών του Προσώπων» έτους 2017-2018, για τις ΟΜΑΔΕΣ 1,2,3,4,5,6,7 & 8.

19) Έγκριση εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Υπαλλήλων του Δήμου που μετακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση Υπηρεσίας.

20) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας «Συντήρηση και Επέκταση Δικτύου Wi Fi»

21) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας «Συντήρηση & Προμήθεια Ανταλλακτικών Μηχανών Γραφείου».

22) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 10.000,00 € για την πράξη «Προμήθεια εξοπλισμού για το κοινωνικό Παντοπωλείο».

23) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 15.000,00 € για την πράξη «Συντήρηση δημοτικών ποδηλάτων».

24) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφισης πίστωσης ποσού 3.000,00 € για την υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων».

25) Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ».

26) Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ».

27) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρωτογενούς αιτήματος και Ψήφιση πίστωσης για την διενέργεια της προμήθειας «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας – Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης και των Νομικών του Προσώπων» για το έτος 2017.

28) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικών και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου διενέργειας του Διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ».

29) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (αγροτεμάχιο) που βρίσκεται στη θέση “Γκαργκάνη” της Τ.Κ. Χαρκίων Δ.Ε. Αρκαδίου του Δήμου Ρεθύμνης.

30) Καθορισμός τιμήματος για την παραχώρηση χώρου στην Πλατεία 4ων Μαρτύρων Δήμου Ρεθύμνης.

31) Λήψη απόφασης για ανατροπή της ΠΑΥ 556/2017 και ανάκληση της υπ’ αριθμ. 444/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά την ψήφιση πίστωσης.

32) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικών και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου διενέργειας του Διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2017».

33) Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος & ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για την Διενέργεια της Προμήθειας «Συντήρηση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδων».

34) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια Σκυροδέματος».

35) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος, ψήφιση πίστωσης, καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας της Προμήθειας «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και Ειδών Ατομικής Προστασίας για τους Δικαιούχους Εργαζομένους των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης» για το έτος 2017.

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)