Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 20/2020 - 29/07/20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 20/2020)

 

ΚΑΛΕΙΣΤΕ να συμμετάσχετε στην Έκτακτη και Κατεπείγουσα Συνεδρίαση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 184 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019), την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Α’/11.03.2020) και την αριθμ. Εγκυκλίου 163/33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 29 Ιουλίου 2020 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης την 18:00 μ.μ. και λήξη την 19:00 μ.μ., για την λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της Ημερησίας Διάταξης:

1) Άσκηση ή μη ανακοπής κατά Διαταγών Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου.

Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, διότι έχουν προκύψει θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης. Το θέμα αφορά άσκηση ή μη ανακοπής κατά Διαταγών Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου, που αφορούν οφειλές του Δήμου Ρεθύμνης σε αιτούντες για εκτέλεση έργων και υπηρεσιών και έχουμε προθεσμία για την άσκηση ή μη ανακοπής.

Παρακαλούμε, όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας με αποστολή e-mail στο xenikaki@rethymno.gr (Γραμματεία Οικ. Επιτροπής) με ταυτόχρονη κοινοποίηση και στο e-mail: stelspan@gmail.com (Προέδρου Οικ. Επιτροπής κ. Σπανουδάκη Στυλιανού), κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, καθώς επίσης και για τις απόψεις σας επί των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας.

Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την παραπάνω ώρα θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)