09/08/18, Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 20

Άδελε, 09/08/2018

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 20/2018)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 13η του μηνός Αυγούστου έτους 2018, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018):

1) Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Β΄ Τριμήνου έτους 2018.

2) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2018.

3) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Απριλίου 2018 έως και την 30η Απριλίου 2018

4) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Μαΐου 2018 έως και την 31η Μαΐου 2018.

5) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 474/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης.

6) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016».

7) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση χρήσης ακινήτου στο Δήμο Ρεθύμνης.

8) Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού του φανερού, προφορικού, μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Ατσιποπούλου Δήμου Ρεθύμνης.

9) Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού του φανερού, προφορικού, μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Ατσιποπούλου Δήμου Ρεθύμνης.

10) Έγκριση Επιστροφής Διπλότυπου Είσπραξης για υποβολή ένστασης από συμμετέχουσα εταιρία, κατά της υπ’ αριθμ. 483/2018 Απόφασης της Ο.Ε., στο συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)