20/01/20, Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 2/2020)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 24η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019):

1) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2020 Απόφασης περί ψήφισης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων, έτους 2020, μετά τη γνώμη του Οικονομικού Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ.

2) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2020 Απόφασης περί έγκρισης του Πίνακα 5Α περί στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2020 του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ.

3) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως και την 31η Οκτωβρίου 2019.

4) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Νοεμβρίου 2019 έως και την 30η Νοεμβρίου 2019.

5) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Δεκεμβρίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2019.

6) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης της Υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer-D.P.O.) και υπηρεσιών GDPR στα πλαίσια του Κανονισμού 2016/679 (ΕΕ)-GDPR για το Δήμο Ρεθύμνης».

7) Έγκριση και εξειδίκευση δαπάνης για παράθεση γεύματος στα πλαίσια της συμμετοχής του Δήμου Ρεθύμνης ως συνδιοργανωτής στην Διημερίδα των Σχολείων της πόλης μας, με θέμα «Εκλαΐκευση της επιστήμης».

8) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Τ.Κ. ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ».

9) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Τ.Κ. ΑΜΝΑΤΟΥ».

10) Έγκριση και εξειδίκευση δαπάνης για παράθεση μπουφέδων και ενός γεύματος στα πλαίσια διεξαγωγής επιμορφωτικών σεμιναρίων με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση», στο Ρέθυμνο Κρήτης.

11) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΜΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ».

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)