01/02/19, Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2/2019

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 2/2019)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 5η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018):

1) Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Δ΄ Τριμήνου έτους 2018.

2) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2019.

3) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Νοεμβρίου 2018 έως και την 30η Νοεμβρίου 2018.

4) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Δεκεμβρίου 2018 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018.

5) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και ανάδειξη Προσωρινών αναδόχων διενέργειας του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού εκτέλεσης της Προμήθειας «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

6) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού 6 και ανάδειξη Προσωρινού αναδόχου διενέργειας του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού εκτέλεσης της Προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνου και των Νομικών του Προσώπων».

7) Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 57/2018 Απόφασης του Εφετείου Κρήτης.

8) Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό Ανάδοχο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ».

9) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού 4 ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος διενέργειας του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια επτά Οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης» για το ΤΜΗΜΑ 5.

10) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη Προσωρινού αναδόχου διενέργειας του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ».

11) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη Προσωρινού αναδόχου διενέργειας του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΔΙΟΥ».

12) Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης, τον καθορισμό και την έγκριση των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της υπηρεσίας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ».

13) Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

14) Άσκηση παρέμβασης του Δήμου Ρεθύμνου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κρήτης υπέρ της Περιφέρειας Κρήτης και υπέρ της υπ’ αριθμ. 122228/2015 απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης με την οποία κυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 2/2015 Πράξη Προσκύρωσης και Αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας».

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)