15/01/18, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 2/2018)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 19η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και ανάδειξη οριστικού Αναδόχου διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου για τη βιώσιμη διαχείριση νερού στις τουριστικές υποδομές CASTWATER».

2) Ψηφίσεις πιστώσεων που αφορούν την συνέχιση και ολοκλήρωση προμηθειών οικ. έτους 2017 (γραφείο Προμηθειών Δήμου Ρεθύμνης).

3) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Υπηρεσίας «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» έτους 2018-2019.

4) Λήψη απόφασης έγκρισης του πρακτικού και κατακύρωσης του αποτελέσματος διενέργειας του διαγωνισμού για την εκποίηση των μεταλλικών κάδων απορριμμάτων, κάγκελων, φωτιστικών στύλων, σκελετών στεγάστρων και κατεστραμμένων οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου Ρεθύμνης.

5) Έγκριση επιστροφής Διπλότυπου Είσπραξης της εταιρείας «FINEZZA – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Γ. ΒΑΡΟΥΧΑ», για υποβολή ένστασης κατά της Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».

6) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 100.000,00 € για την συνέχιση του Διαγωνισμού της Εργασίας «Διαχείριση και Λειτουργία του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων (Parking) επί της Πλατείας Τεσσάρων Μαρτύρων» του Δήμου Ρεθύμνης.

7) Ψήφιση πίστωσης ποσού 40.000,00 € για την συνέχιση του Διαγωνισμού διενέργειας της Προμήθειας «Προμήθεια Εξοπλισμού Σχολικού Συγκροτήματος 5ου Γυμνασίου και 4ου Λυκείου Δήμου Ρεθύμνης».

8) Ψήφιση πίστωσης ποσού 104.296,39 € για την συνέχιση του Διαγωνισμού διενέργειας της Προμήθειας «Προμήθεια Οικοδομικών – Αδρανών Υλικών & Χρωμάτων».

9) Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας για το έτος 2018.

10) Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας για το έτος 2018 (ΕΣΠΑ).

11) Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών κρατήσεων μισθοδοσίας μέσω ΕΑΠ.

12) Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών μισθωμάτων για το έτος 2018.

13) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων διενέργειας της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση μεταχειρισμένων συσσωρευτών οχημάτων/μηχανημάτων έργου και λιπαντικών ελαίων.

14) Ψηφίσεις πιστώσεων που αφορούν την συνέχιση και ολοκλήρωση συμβάσεων συνοπτικών διαγωνισμών του οικ. έτους 2017 (γραφείο Προμηθειών Δήμου Ρεθύμνης).

15) Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.991,36 € για την συνέχιση του Διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας – Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης και των Νομικών του Προσώπων».

16) Ψήφιση πίστωσης ποσού 49.000,00 € για την συνέχιση του Διαγωνισμού εκτέλεσης της Υπηρεσίας «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων».

17) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 31.865,87 Ευρώ για τη συνεχιζόμενη μελέτη: «Αποτύπωση και οριοθέτηση ρέματος Συνατσάκη, Δήμου Ρεθύμνης».

18) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 250.000,00 Ευρώ για το συνεχιζόμενο έργο: «Βελτιωτικές Παρεμβάσεις στα Γήπεδα Σοχώρας και Μισσιρίων».

19) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 147.892,78 Ευρώ για το συνεχιζόμενο έργο: «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων 2017».

20) Ψήφιση πίστωσης ποσού 71.585,45 € για την συνέχιση του διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια Γάλακτος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό του Δήμου – Αναλώσιμων για τις ανάγκες εστίασης των Νομικών Προσώπων και Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου» για τα έτη 2018-2019.

21) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 870.000,00 € για την πληρωμή της εργασίας «ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», για το έτος 2018.

22) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 1.216.853,33 € για την πληρωμή της εργασίας «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ», για το έτος 2018.

23) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 441.000,00 € για την συνέχιση της σύμβασης εκτέλεσης της Προμήθειας «Ανταλλακτικά – Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» έτους 2017-2018 για τα Οχήματα – Μηχανήματα του Δήμου Ρεθύμνης.

24) Ψηφίσεις πιστώσεων για καύσιμα διαγωνισμού έτους 2017-2018.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)