15/01/15, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2

Αριθμός Πρόσκλησης 2                                              Άδελε, 15/01/2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

ΠΡΟΣ: 

 

Τακτικά μέλη 

1.     Μοτάκης Γεώργιος
2.     Μπιρικάκης Εμμανουήλ
3.     Παπαδουράκης Αναστάσιος
4.     Σαμψών Στυλιανός
5.     Τσιομπίκας Γρηγόριος
6.     Βουρβαχάκης Σταύρος
7.     Μποτωνάκης Μποτώνης
8.     Νίνος Θεόδωρος

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.      Γραφείο Δημάρχου

2.      Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

α. Θεοδωράκης Βασίλειος
β. Λαχνιδάκης Δημήτριος
γ. Συριανόγλου Αναστάσιος

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

α. Μανουσογιάννης Μανούσος
β. Παλαφούτης Εμμανουήλ

3.      Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

4.      Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 19η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρεθύμνης έτους 2015.

2) Εκτέλεση της υπ’ αριθ. 39/2014 Τελεσίδικης Απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου (πιστοποιητικό τελεσιδικίας αρ. 189/2014) και ψήφιση πίστωσης στην εταιρεία «ΜΠΕΤΑΡΜ Α.Ε.» που αφορά πληρωμή ποσού για προμήθεια οικοδομικών υλικών για εκτέλεση έργων από το Δήμο Ρεθύμνου

3) Εκτέλεση της υπ’ αριθ. 221/2014 Τελεσίδικης Απόφασης του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης (πιστοποιητικό τελεσιδικίας αρ. 16/2015) και ψήφιση πίστωσης στον κ.  Κουκουναρά Αναστάσιο για πληρωμή ποσού για μεταφορές στο Δήμο Ρεθύμνου στα πλαίσια πολιτιστικών εκδηλώσεων

4) Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος & ψήφιση πίστωσης για Έλεγχο –Πιστοποίηση ISO Μηχανημάτων Έτους 2015

5) Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος & ψήφιση πίστωσης για Δαπάνη Τεχνικού ελέγχου Οχημάτων του Δήμου & προμήθειας κάρτας καυσαερίων με απευθείας ανάθεση

6) Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος & ψήφιση πίστωσης της προμήθειας «Πυροσβεστήρες – Τρίγωνα – Φαρμακεία» για τα οχήματα του Δήμου Ρεθύμνης. Έτους 2015

7) Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος & ψήφιση πίστωσης της προμήθειας λιπαντικών για την Συντήρηση των Οχημάτων-Μηχανημάτων του Δήμου Ρεθύμνης Έτους 2015

8) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων (ειδών παντοπωλείου, ιχθυοπωλείου – κατεψυγμένων, ειδών οπωρολαχανοπωλείου, ειδών γαλακτοπωλείου) για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» και για την «Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ρεθύμνης» (ΚΕΔΗΡ)».

9) Λήψη απόφασης για άσκηση έφεσης και συζήτησης αυτής κατά της υπ’ αριθμ. 2755/2010 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και κατά της εταιρίας «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

10) Ψήφιση πίστωσης για την επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», για το έτος 2015.

11) Ψήφιση πίστωσης για την χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ρεθύμνης» (ΚΕΔΗΡ) για το έτος 2015.

12) Ψήφιση πιστώσεων για οφειλόμενα παραστατικά προηγούμενων ετών.

13) Ψήφιση πιστώσεων για καύσιμα της υπ. αρ. 11786/5-05-2014 σύμβασης λόγω παράτασης, σύμφωνα με την υπ. αρ. 736/2014 απόφαση του Δ.Σ.

14) Ψήφιση πιστώσεων για καύσιμα έτους 2015

15) Ψήφιση πίστωσης της Προμήθειας «Ανταλλακτικά-Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» Έτους 2015 για τα Οχήματα-Μηχανήματα του Δήμου Ρεθύμνης

16) Ψήφιση πίστωσης για την Συντήρηση των Οχημάτων-Μηχανημάτων του Δήμου Ρεθύμνης στο σύστημα πέδησης σύμφωνα με την υπ. αρ. 33120/12-12-2014 σύμβαση με την επιχείρηση του Φραγκιαδάκη Κ. Στυλιανού

17) Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, διάθεση πίστωσης & ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για ένταλμα προπληρωμής, για Αναταξινόμηση Οχημάτων, Τέλη κυκλοφορίας κ.λ.π.

18) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για την προμήθεια διαφόρων υλικών, εξοπλισμού και εργαλείων για το συνεργείο του Δήμου.

19) Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για την Ασφάλιση ενός απορριμματοφόρου με απευθείας ανάθεση.

20) Ψήφιση πιστώσεων για την συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων του Δήμου Ρεθύμνης.

21) Ψήφιση πιστώσεων για την προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Ρεθύμνης έτους 2015.

22) Συγκρότηση επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης προσφορών προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2015 του τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων.

23) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 200,00 € για την πληρωμή της συνδρομής της κάρτας GPS έτους 2015.

24) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 1.152.600,00 € για την πληρωμή της εργασίας  «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ»

25) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 700.000,00 € για την πληρωμή της εργασίας  «ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ  ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

26) Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 205/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης.

27) Συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών για το έτος 2015.

28) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

29) Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.200,00 € για αμοιβές δικαστικών επιμελητών

30) Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.300,00 € για την συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης στο Δίκτυο Υγιών Πόλεων.

31) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 1.200,00 € για «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων»

32) Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης 1.340,22 €  για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της  σχολικής επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρεθύμνης

33) Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης 20.000,00 €  για την επιχορήγηση  των σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρεθύμνης,  με το ποσό των 10.000,00 € εκάστη

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 Σπανουδάκης Στυλιανός

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)