Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 19/2020 - 24/07/20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 19/2020)

Καλείστε να προσέλθετε στη (κεκλεισμένων των θυρών) τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 28η του μηνός Ιουλίου έτους 2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2020.

2) Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ενός (1) ατόμου στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση των εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

3) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 124/2020 Απόφασης του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» με θέμα «Διαγραφή οφειλών σπουδαστών του Δημοτικού Ωδείου Ρεθύμνης για τον μήνα Μάρτιο 2020».

4) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 56/2020 Απόφασης του ΔΣ της «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» (ΚΕΔΗΡ) με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020».

5) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2019».

6) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «Βελτιωτικές παρεμβάσεις στο γήπεδο Τ.Κ. Ρουστίκων».

7) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «Βελτιωτικές παρεμβάσεις στο γήπεδο Τ.Κ. Αμνάτου».

8) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «ΔΡΟΜΟΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ».

9) Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ».

10) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Τ.Κ. ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ».

11) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2019».

12) Έγκριση και εξειδίκευση δαπάνης για την παράθεση μπουφέ στην Ημερίδα για την Κρητική Διάλεκτο, που θα πραγματοποιηθεί υπό την Αιγίδα του Δήμου Ρεθύμνης, στο Ρέθυμνο.

13) Έγκριση Αποφάσεων Δημάρχου Ρεθύμνης περί απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Μισθώσεις μηχανημάτων» για λόγους κατεπείγοντος, σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

14) Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την εκτέλεση του έργου: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» και κατάθεση πρότασης στο ΕΠ Κρήτης.

15) Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την εκτέλεση του έργου: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» και κατάθεση πρότασης στο ΕΠ Κρήτης.

16) Διαπίστωση ταύτισης τίτλων για την υπηρεσία «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης και Διαχείρισης του σχεδίου «PLASTECO» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG EUROPE Αριθμός Σχεδίου: PGI06169».

Σημειώνεται ότι η Οικονομική Επιτροπή θα συνεδριάσει δια ζώσης, αλλά κεκλεισμένων των θυρών, βάσει της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Α’/11.03.2020) και την αριθμ. Εγκυκλίου 163/33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)