11/10/19, Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 19/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 19/2019)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 15η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2019.

2) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων.

3) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση χρήσης ακινήτου.

4) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Μαΐου 2019 έως και την 31η Μαΐου 2019.

5) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος διενέργειας του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια Σκυροδέματος».

6) Ανάκληση πράξης βεβαίωσης παράβασης της Ομάδας Ελέγχου Δήμου Ρεθύμνης.

7) Λήψη απόφασης καθορισμού και έγκρισης των όρων για την διενέργεια του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2019»

8) Λήψη απόφασης συγκρότησης Επιτροπής για την Διενέργεια του ανοικτού, δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2019».

9) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την Διενέργεια του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΡΙΑΝΑΣ».

10) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στο Ρέθυμνο.

11) Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς – παραχώρησης εδαφικής λωρίδας σε κοινή χρήση εντός του οικισμού Γερανίου, της Κοινότητας Γεράνι του Δήμου Ρεθύμνης.

12) Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς – παραχώρησης εδαφικής λωρίδας σε κοινή χρήση στη θέση «Λάκκος» εντός του οικισμού Βιράν Επισκοπή της Κοινότητας Έρφων της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου του Δήμου Ρεθύμνης.

13) Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς – παραχώρησης εδαφικής λωρίδας σε κοινή χρήση εντός του οικισμού Σφακακίου της Κοινότητας Παγκαλοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου του Δήμου Ρεθύμνης.

14) Έγκριση της αποζημίωσης της δαπάνης μετακίνησης του Αντιδημάρχου Οικονομικών στην Ναύπακτο και στα Ιωάννινα.

15) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την Διενέργεια του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της προμήθειας ««Destinations – Προμήθεια και Εγκατάσταση Έξυπνου Συστήματος Διαχείρισης Στάθμευσης, για τον Δήμο Ρεθύμνης».

16) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την Διενέργεια του Δημόσιου Συνοπτικού Διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια Ειδών Κιγκαλερίας και ομοειδών αγαθών».

17) Λήψη απόφασης άσκησης αγωγής ενώπιων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου από τον Δήμο Ρεθύμνης για την αποτύπωση δημοτικού δρόμου εντός του οικισμού Ατσιποπούλου στους Κτηματολογικούς Χάρτες.

18) Έγκριση και εξειδίκευση δαπάνης για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων από το Γραφείο Δημάρχου.

19) Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης, τον καθορισμό και την έγκριση των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του δημόσιου διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της Προμήθειας «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και Ειδών Ατομικής Προστασίας για τους Δικαιούχους Εργαζομένους των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης».

20) Λήψη απόφασης καθορισμού και έγκρισης των όρων για την διενέργεια του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΑΡΜΕΝΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ».

21) Λήψη απόφασης συγκρότησης Επιτροπής για την Διενέργεια του ανοικτού, δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΑΡΜΕΝΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ».

22) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποκατάσταση ζημιάς σε Ι.Χ. ιδιώτη που προκλήθηκε από εργασίες του Τμήματος Αστικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου Δήμου Ρεθύμνης.

23) Απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αρ. 1710Α/04-10-2019 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής & έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής.

24) Έγκριση και εξειδίκευση δαπάνης πραγματοποίησης 3ου Επιμορφωτικού Διημέρου Σεμιναρίου του 1ου ΕΠΑΛ Ρεθύμνου.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)