26/07/2018, Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 19

Άδελε, 26/07/2018

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 19/2018)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 30η του μηνός Ιουλίου έτους 2018, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2018.

2) Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή απόρριψης μίας (1) ένστασης κατά της υπ’ αριθμ. 483/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης.

3) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικών και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου διενέργειας του συνοπτικού Διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΑΓΑΘΩΝ».

4) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικών και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου διενέργειας του συνοπτικού Διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια Ασφαλτομίγματος ζεστής και ψυχρής ασφάλτου 2018».

5) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό Ανάδοχο διενέργειας του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια Τριών Οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης».

6) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό Ανάδοχο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού» έτους 2018.

7) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟ».

8) Αποδοχή αναγνώρισης οφειλής δημότη και βεβαίωση αυτής από την Οικονομική Υπηρεσία.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)