30/06/17, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 19

Αριθμός Πρόσκλησης 19 Άδελε,

29/06/2017

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

 

ΠΡΟΣ:

Τακτικά Μέλη

1. Κιαγιάς Δράκος

2. Λαχνιδάκης Δημήτριος

3. Σαμψών Στυλιανός

4. Τσιομπίκας Γρηγόριος

5. Χριστουλάκης Όθωνας

6. Μποτονάκης Μποτόνης

7. Πολοπετράκης Κωνσταντίνος

8. Φουρφουλάκης Εμμανουήλ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Δημάρχου

2. Αναπληρωματικά Μέλη Πλειοψηφίας

α. Μοτάκης Γεώργιος

β. Πετρακάκης Νικόλαος

γ. Αγριμάκης Νικόλαος

Αναπληρωματικά Μέλη Μειοψηφίας

α. Βουρβαχάκης Σταύρος

β. Γαϊτάνης Ιωάννης

3. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

4. Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

5. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 3η του μηνός Ιουλίου έτους 2017, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2017.

2) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση τμημάτων αμμουδιάς για απλή χρήση αιγιαλού στη παραλία του Καλλικρατικού Δήμου Ρεθύμνης, έτους 2017.

3) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

4) Εκτέλεση της υπ’ αριθ. 65/2017 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κρήτης και ψήφιση πίστωσης.

5) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικών και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου διενέργειας του Διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ».

6) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 12.000,00 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Πλακόστρωση τμήματος παλιού οικισμού Αρμένων».

7) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 24.800,00 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Εργασίες σε υφιστάμενες πλακοστρώσεις σε οικισμούς ΔΕ Λαππαίων».

8) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € για την διενέργεια της προμήθειας «Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων WC».

9) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικών και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου διενέργειας του συνοπτικού Διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας «Διαχείριση και συντονισμός του έργου CASTWATER».

10) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικών και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου διενέργειας του Διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ».

11) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 6.993,60 € για την διενέργεια της προμήθειας «Αθλητικών Οργάνων».

12) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για την διενέργεια της προμήθειας «Υπηρεσίας cloud server».

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

 

 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Σπανουδάκης Στυλιανός

 

 

 

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)